نویسنده = سید جمال الدین دریاباری
شناسایی ابعاد و عوامل رانت زمین و مسکن در ایران با استفاده از گراندد تئوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 100-113

زیور حدادی؛ رحیم سرور؛ سید جمال الدین دریاباری