دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آذر 1400، صفحه 1-83 
الزامات و راهکارهای طراحی معماری برای کاهش خطرات جانی ساختمان های بلندمرتبه ی مسکونی در سوانح غیرمترقبه

صفحه 1-14

مهدی ریسمانیان؛ اسماعیل ضرغامی


کاربست رهیافت پویش مختلط در شهرریاز دیدگاه پدافند غیرعامل در برنامه ریزی توسعه

صفحه 15-29

مهسا نجارصادقی؛ احسان درستکار


مدل ترکیبی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی

صفحه 31-39

سید عظیم حسینی؛ مهرناز آقاجانزاده هوشیار


تحلیل فضایی تابآوری کالبدی الگوهای محالت به کمک تکنیک موران (نمونه موردی: محالت زنجان)

صفحه 40-55

ماندانا کمالی؛ منوچهر طبیبیان؛ مسعود الهی


سنجش آسیبپذیری شهر کرمانشاه در برابر بحران با استفاده از روش تلفیقی BWM_ WASPAS

صفحه 56-70

آرام خضرلو


سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد

صفحه 72-83

حسین احمدپور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد