اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول:

دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار دانشگاه جامع امام حسین


سردبیر:

دکتر سید باقر حسینی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری


اعضای هیات تحریریه:

دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: پدافند غیرعامل


دکتر سید باقر حسینی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری


دکتر سید بهشید حسینی
 استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری


دکتر ناصر کلینی ممقانی
دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی صنعتی


دکتر مهدی زندیه
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری


دکتر محسن وفامهر
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: عمران- ساختمان


دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای


دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب


دکتر علی سلطانی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شهرسازی و طراحی شهری


عبدالهادی دانشپور


علی خاکساری


ویراستار فارسی:

دکتر علی سلطانی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شهرسازی و طراحی شهری


مدیر اجرائی:

مهدی بیطرفان
دبیر انجمن علمی پدافندغیرعامل