کلیدواژه‌ها = مخاطرات طبیعی
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-19

10.22034/ispdrc.2023.1989914.1021

عظیم علی شائی؛ مهدی مدیری؛ نبی الله حسینی شه پریان


ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه

دوره 5، شماره 3، آذر 1401، صفحه 49-65

10.22034/ispdrc.2022.702211

امید مبارکی؛ مرضیه اسمعیل پور؛ امیر مدرومی