موضوعات = مدیریت، برنامه‌ریزی و مصون‌سازی زیرساخت‌های هوشمند شهری
ارایه یک مدل زیرساخت برای توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند

دوره 6، شماره 2، شهریور 1402

10.22034/ispdrc.2023.2008946.1040

ابراهیم خلیل عباسی؛ پرویز پورمحمود؛ لیلا رحیمی؛ اسلام کرمی


حوزه‌های کاربردی حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهر هوشمند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 59-72

10.22034/ispdrc.2023.2001432.1028

جواد غریبی؛ حسین قرایی؛ محمدرضا فرجی پور؛ خداداد هلیلی