موضوعات = افزایش سطح فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه در جهت شناخت اصول پدافند غیرعامل شهری