دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تست
واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/ispdrc.2023.2003167.1031

محمد حسین کاظمی اندریان؛ محمد تقی پیربابایی؛ محمد علی کی نژاد


ارزیابی کیفی وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در زمان وقوع رویدادهای طبیعانه لرزه‌ای در شهر تهران با کمک از درس آموزی‌های حاصله از حوادث گذشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/ispdrc.2023.2005373.1036

بیژن سیاف زاده؛ سعیده کوهستانی؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ مهدی شریفی


-ارزیابی آسیب شناسی بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب با رویکرد تئوری استخوان ماهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/ispdrc.2023.2006267.1038

امید عباسی؛ سید عظیم حسینی؛ هادی عاقبت بخیر


تحلیل تاب آوری زیرساخت های حیاتی شهری با رویکرد چرخه سازگاری در برابر مخاطرات نمونه موردی کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/ispdrc.2023.2003632.1033

پیمان مهرنژاد بورا؛ محمدتقی پیربابایی؛ یاسر شهبازی


ارایه یک مدل زیرساخت برای توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/ispdrc.2023.2008946.1040

ابراهیم خلیل عباسی؛ پرویز پورمحمود؛ لیلا رحیمی؛ اسلام کرمی


مکان یابی مراکز امداد در مدیریت بحران با تاکید بر سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22034/ispdrc.2023.2011384.1048

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ رسول داراب خانی