دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تست
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.1989914.1021

عظیم علی شائی؛ مهدی مدیری؛ نبی الله حسینی شه پریان


ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.1999185.1025

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ فرهاد محمدی


ارزیابی و تحلیل الگوی یکپارچه توسعه کار آفرینی فناوری‌های پیشرفته (high-tech) با رویکرد زیست بوم فناوری و نقش آن در ایمنی و اقتصاد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.2000184.1026

سید علیرضا بهبهانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ طهمورث سهرابی


کاربرد الگوریتم ACO در مدیریت طراحی و تجهیز ایمن و بهینه کارگاه های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.2001705.1029

پیمانه عسگری؛ نهال گودرزی


حوزه‌های کاربردی حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهر هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.2001432.1028

جواد غریبی؛ حسین قرایی؛ محمدرضا فرجی پور؛ خداداد هلیلی


مطالعه تطبیقی نظریه‌های طراحی کالبدی محیطی امن و ارائه راهنمای طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.2003553.1032

خاطره همتی؛ محسن فیضی؛ نصر اسلامی مجاوری