دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

شناسایی عناصر مؤثر بر خوانایی ساکنین در بافت تاریخی - مرکزی شهر تبریز با استفاده از تکنیک نقشه‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22034/ispdrc.2023.2007670.1039

لیلا رحیمی؛ اسلام کرمی؛ حدیث بردبار


تحلیل اثربخشی مولفه های اقتصادی بر روحیات و باورهای اجتماعی شهروندان شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22034/ispdrc.2023.2009498.1042

رضا رضایی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده