دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1397 
بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران

صفحه 33-51

ابوذر صالح نسب؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ یعقوب پیوسته گر