دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آذر 1398 
ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر آذرشهر در برابر زلزله

صفحه 1-15

امید مبارکی؛ مرضیه اسماعیل پور؛ شیرین امینی


تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کلان شهر مشهد

صفحه 123-138

داود عباسی گوجانی؛ احمد خادم الحسینی؛ مهدی مدیری؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار