دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1398 
تحلیل میزان تاب آوری شهری در برابر بحران آب مطالعه موردی : شهرتهران

صفحه 93-104

عزت الله میرزایی؛ عبدالله جلالی؛ حمیدرضا جودکی؛ آزاده اربابی سبزواری


تحلیل آسیب پذیری شبکه آب رسانی به روش تئوری گراف

صفحه 105-123

ساره رودباری؛ محمدعلی نکوئی؛ محمد زاهدیان پور