دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، آذر 1399 
واکاوی اصول پدافند غیرعامل در ساختار سنتی بازار همدان

صفحه 1-13

سید احمد مهدی نیا؛ هادی چاردولی؛ آزیتا بلالی اسکویی