دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1400 
مؤلفه‌های معماری مؤثر بر کاهش آسیب‌پذیری ساختمان در برابر حریق (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز)

صفحه 79-89

10.22034/ispdrc.2021.699736

محمود دهنوی؛ سیدباقر حسینی؛ بهرام صالح صدیق‌پور؛ سیدعباس‌آقا یزدانفر؛ مهناز محمودی زرندی