نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بازشناسی ابعاد و مسائل طرح انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 48-67]
 • آب اضطراری ارزیابی آسیب پذیری شبکه حمل و نقل در شرایط زلزله جهت تعیین مراکز تامین آب جایگزین (نمونه مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • آتش مؤلفه‌های معماری مؤثر بر کاهش آسیب‌پذیری ساختمان در برابر حریق (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-89]
 • آذرشهر ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر آذرشهر در برابر زلزله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • آسیب‌پذیری مسیر یابی بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم PSO و روش IHWP(نمونه موردی: خط انتقال نیروگاه کرمان به ارگ جدید بم) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 55-64]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش IHWP (نمونه موردی محله خوبخت) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 66-78]
 • آسیب‌پذیری مؤلفه‌های معماری مؤثر بر کاهش آسیب‌پذیری ساختمان در برابر حریق (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-89]
 • آسیب‌پذیری مدل‌سازی آسیب‌پذیری دارایی‌های کلیدی شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 14-22]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی ریسک مراکز درمانی در مقابل تهدیدات انسان‌ساخت (نمونه موردی: بیمارستان فیروزگر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-146]
 • آسیب‌پذیری اولویت‌بندی شاخصه‌های مبتنی بر کاهش آسیب‌پذیری مراکز حیاتی با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (نمونه مطالعاتی: منطقه پنج شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-13]
 • آسیب پذیری تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]
 • آسیب پذیری واکاوی شاخص های پدافند غیر عامل در شهرهای شطرنجی میانه اندام: (مطالعه موردی: شهر سلماس) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 14-33]
 • آسیب پذیری تحلیل آسیب پذیری شبکه آب رسانی به روش تئوری گراف [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 105-123]
 • آسیب پذیری بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری خطوط انتقال انرژی با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 16-29]
 • آسیب پذیری ارزیابی و شبیه سازی آسیب پذیری انبار های نگهداری مواد پرخطر در برابر تهدیدات با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 30-46]
 • آسیب پذیری بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-51]
 • آسیب پذیری ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت نمونه موردی: فرودگاه های بین المللی غیر نظامی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 52-75]
 • آسیب پذیری بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) و GIS -مطالعه موردی تهران بزرگ [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • آسیب پذیری ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بیمارستان های فرامنطقه ای شهر مشهد با استفاده از مدل IHWP [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 58-75]
 • آسیب پذیری تحلیل چند معیاره آسیب پذیری شبکه معابر درون شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر جدید صدرا) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • آسیب پذیری ارزیابی میزان تاب آوری محلات شهری (نمونه مطالعاتی: محله طاهر و منصور کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 52-67]
 • آسیب پذیری بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آب رسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 68-81]
 • آسیب پذیری ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری در حملات موشکی از منظر پدافند غیرعامل و ارائه راهکارهای مناسب جهت تخلیه و اسکان در مواقع بحران( مطالعه موردی: همدان) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 82-103]
 • آسیب پذیری سنجش تابآوری زیر ساختی و کالبدی شهرها در مدیریت سوانح طبیعی (زلزله) ، نمونه موردی: شهر نوشهر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 130-146]
 • آسیب پذیری ارزیابی آسیب پذیری مدارس با رویکرد پدافند غیرعامل در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • آسیبپذیری سنجش آسیبپذیری شهر کرمانشاه در برابر بحران با استفاده از روش تلفیقی BWM_ WASPAS [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 56-70]
 • آسیبپذیری پهنه بندی منطقه 12 تهران از نظر میزان آسیب در برابر خطرات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 43-57]
 • آسیب پذیری شبکه حمل ونقل ارزیابی آسیب پذیری شبکه حمل و نقل در شرایط زلزله جهت تعیین مراکز تامین آب جایگزین (نمونه مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • آسیب پذیری شهری شناسایی و اولویت بندی مولفه های آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 94-109]
 • آسیب پذیری کالبدی ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر آذرشهر در برابر زلزله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • آسیب پذیری کالبدی ارزیابی آسیب پذیری پهنه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل، مورد پژوهی: مناطق 10 گانه شهرداری شیراز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 23-46]
 • آسیب‌پذیری مکانی- جمعیتی برآورد آسیب‌پذیری مکانی و جمعیتی ناشی از تخریب زیرساخت‎های انتقال نیرو در اثر حملات خصمانه با GIS [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 70-86]
 • آمایش تاثیرات گسترش پیراشهرنشینی در هاله کلانشهری تهران بر نظام شهری کشور در دوره 95 - 1335 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 14-30]
 • آمایش سرزمین ارائه الگویی نوین درساخت مجتمع های مسکونی از منظر آمایش سرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی شهرستان بردسیر) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 92-107]
 • آنالیز دینامیکی بهینه سازی فاصله تونلهای دوقولو در خاک های ماسه ای با رویکرد کاهش اثرات ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-55]
 • آنتولوژی ارایه یک آنتولوژی برای مدل سازی مفهومی سیستم مدیریت ترافیک شهری [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابعاد بازشو الگوی بهینه مورفولوژی نمای ساختمان های مسکونی مبتنی بر کنترل دمای هوای داخلی در اقلیم گرم و مرطوب [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • ابعاد ومولفه اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • اجتماع تحلیل اثربخشی مولفه های اقتصادی بر روحیات و باورهای اجتماعی شهروندان شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • احساس امنیت ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 21-37]
 • احساس امنیت ارزیابی نقش عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در محیط های شهری مطالعه موردی : منطقه 11 [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-15]
 • احیا و ساماندهی طراحی و سامان دهی محلات و بافت های فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده محله اوین) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 36-55]
 • ارتقای ایمنی پیش بینی تقاضای حمل و نقل پایدار شهری در راستای مدیریت و ارتقای ایمنی شبکه معابر با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها: مطالعه موردی تهران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 65-83]
 • ارزش املاک تبیین راهنمای طراحی فضاهای شهری امن به منظور ارتقاء ارزش املاک نمونه موردی: پارک قلمستان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-89]
 • ارزیابی ارتقاء سطح عملکردی معماری با تاکید بر پدافند غیرعامل با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 40-51]
 • ارزیابی آسیب پذیری مدل اولویت بندی معیارهای معماری بمنظور ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های اداری حیاتی بر اساس تلفیق روش دیمتل و تحلیل شبکه در مقابل تهدید انفجار خارجی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 85-103]
 • ارزیابی ریسک طراحی و سامان دهی محلات و بافت های فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده محله اوین) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 36-55]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک ایستگاه‌های مترو در مواجهه با تهدیدات انسان‌ساخت و مخاطرات طبیعی با روش رمکپ‌پلاس (مطالعه موردی: ایستگاه‌های خط یک مترو کلان‌شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در زمان وقوع رویدادهای طبیعانه لرزه‌ای در شهر تهران با کمک از درس آموزی‌های حاصله از حوادث گذشته [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 18-34]
 • استاکس نت الگوهای تدافعی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات سایبری با تأکید بر حمله استاکس نت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 82-99]
 • استخوان ماهی ارزیابی آسیب شناسی بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب با رویکرد تئوری استخوان ماهی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-49]
 • اسکان اضطراری بررسی میزان بکارگیری اصول زمینه گرایی و پیشنهاد شاخصه های زمینه گرایانه در اسکان موقت زلزله سرپل ذهاب [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 46-59]
 • اسکان موقت ارزیابی انواع روش های اسکان موقت در زمان بحران در برابر تهدیدات با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 21-37]
 • اسکان موقت کاربرد سقف های متحرک به منظور آماده سازی حیاط مرکزی مساجد جهت اسکان موقت در شرایط بحران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • اسکان موقت بررسی میزان بکارگیری اصول زمینه گرایی و پیشنهاد شاخصه های زمینه گرایانه در اسکان موقت زلزله سرپل ذهاب [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 46-59]
 • اسکان موقت جانمایی بهینه مراکز اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از تحلیل فضایی GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره وایکور Vikor مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 104-116]
 • اعتماد سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 72-83]
 • اعتماد اجتماعی بررسی و سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی : شهر اهر) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 33-47]
 • اعتماد اجتماعی کارکرد سیاست‌های پدافند غیرعامل کشور بر سرمایه اجتماعی در ایران (دهه 90) [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 143-164]
 • اقتصاد تحلیل اثربخشی مولفه های اقتصادی بر روحیات و باورهای اجتماعی شهروندان شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • اقتصادشهری ارزیابی و تحلیل الگوی یکپارچه توسعه کار آفرینی فناوری‌های پیشرفته (high-tech) با رویکرد زیست بوم فناوری و نقش آن در ایمنی و اقتصاد شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 73-98]
 • اقتصاد فرهنگ تبیین الگوی بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی در شهرداری تهران (رویکرد پدافند غیرعامل) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 67-87]
 • اقلیم گرم و مرطوب الگوی بهینه مورفولوژی نمای ساختمان های مسکونی مبتنی بر کنترل دمای هوای داخلی در اقلیم گرم و مرطوب [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • الگو واکاوی اصول پدافند غیرعامل در ساختار سنتی بازار همدان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-13]
 • الگو ارائه الگوی جامع طراحی بیمارستان با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 111-124]
 • الگو تدوین الگوی انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز پارس جنوبی از منظر یادگیری تکنولوژیک با تأکید بر تداوم کارکرد [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • الگو اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • الگو تهدیدات انسان ساخت طراحی الگوی مدیریت واحد بحران های شهری از منظر پدافند غیرعامل کشور [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-32]
 • الگوریتم ردگیری بلادرنگ ویدئویی اشیا با استفاده از الگوریتم Kernel Base Object Tracking اصلاح‌شده با قابلیت شناسایی دقیق‌تر در محصولات امنیتی و نظارتی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • الگوریتم کاربرد الگوریتم ACO در مدیریت طراحی و تجهیز ایمن و بهینه کارگاه های شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 39-57]
 • الگوریتم Kernel Base Object Tracking ردگیری بلادرنگ ویدئویی اشیا با استفاده از الگوریتم Kernel Base Object Tracking اصلاح‌شده با قابلیت شناسایی دقیق‌تر در محصولات امنیتی و نظارتی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • الگوهای رفتاری ساکنان برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه‌های رفتاری ساکنان (نمونه‌ی موردی محله‌ی راهبند ساری) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-81]
 • الگوی بازاریابی تبیین الگوی بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی در شهرداری تهران (رویکرد پدافند غیرعامل) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 67-87]
 • الگوی پایداری شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی : دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • اماکن ورزشی الزامات پدافند غیرعامل در طراحی اماکن ورزشی با هدف بهره برداری چند منظوره در مواقع بحران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 80-98]
 • امنیت پویاسازی فضا‌های بی‌دفاع شهری (مورد پژوهی: منطقه یک شهر تبریز) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 87-110]
 • امنیت تأثیر مؤلفه‌‌‌های امنیت، پویایی و سرزندگی در باز زنده‌سازی محلات ناکارآمد شهری مورد مطالعه محله‌ی خاک‌سفید منطقه‌ی چهار تهران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 35-58]
 • امنیت ارزیابی مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی (مورد پژوهی : محله نعیم آباد یزد) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 37-54]
 • امنیت تاثیر طراحی شهری بر امنیت فضاهای شهری نمونه موردی :شهر جدید سهند [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 55-65]
 • امنیت بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 14-30]
 • امنیت تبیین نقش پیاده راه ها در ارتقائ امنیت در فضاهای شهری جرم خیز و ایجاد سرزندگی در بافت های تاریخی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 44-55]
 • امنیت مدل یابی رابطه ساختاری نظم محیط، حس تعلق و دلبستگی به مکان با میزان سطح امنیت [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-92]
 • امنیت راهکارهای موثر بر افزایش ضریب ایمنی/امنیتی در طرح معماری مجموعه های صنعتی نیروگاهی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]
 • امنیت بررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخص های جهانی (چالشها و راهکارها) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 104-117]
 • امنیت پایدار جستاری بر پدیده ناامنی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد منطقه ای: تحلیل مبتنی بر عملکرد شهرستان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 56-77]
 • امنیت روستایی توسعه پایدار گردشگری روستاهای شهرستان نور مبتنی بر شناخت احساس امنیت ساکنین روستاها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 117-129]
 • امنیت زنان بررسی و سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی : شهر اهر) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 33-47]
 • امنیت زیست محیطی ارزیابی مؤلفه‌های امنیت زیست محیطی در کلان‌شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت سایبری حوزه‌های کاربردی حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهر هوشمند [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 59-72]
 • امنیت فضاهای شهری مرکز شهر سنندج کاربست ویژگی های مکان امن و پایدار به منظور ارتقای امنیت فضاهای شهری؛ نمونه ی پژوهشی محدوده ی مرکزی شهر سنندج [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 19-42]
 • امنیت محیطی سنجش میزان آسیب پذیری سکونتگاههای شهری در مخاطرات محیطی در جهت حرکت به سمت شهرهای پایدار(مطالعه موردی:سکونتگاههای سنتی دزفول و بروجرد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-47]
 • امنیت ملی رابطه‌ی جهانی شدن با امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • انبار نفت معرفی روشی برای تعیین حریم امن توسعه بافت های شهری در معرض خطر انفجار انبارهای نفت (مطالعه موردی انبارهای نفت تهران) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]
 • انبار های نگهداری مواد پر خطر ارزیابی و شبیه سازی آسیب پذیری انبار های نگهداری مواد پرخطر در برابر تهدیدات با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 30-46]
 • انتقال تکنولوژی طراحی مدل انتقال تکنولوژی در حوزه فراساحل صنعت نفت و گاز کشور: رویکرد آمیخته [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 17-34]
 • انتقال فناوری تدوین الگوی انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز پارس جنوبی از منظر یادگیری تکنولوژیک با تأکید بر تداوم کارکرد [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • انرژی بهینه سازی چند هدفه هزینه و انرژی ساختمان های مسکونی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 126-148]
 • انسجام اجتماعی کارکرد سیاست‌های پدافند غیرعامل کشور بر سرمایه اجتماعی در ایران (دهه 90) [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 143-164]
 • انفجار ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 37-49]
 • انفجار بهینه سازی فاصله تونلهای دوقولو در خاک های ماسه ای با رویکرد کاهش اثرات ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-55]
 • انفجار ابر بخار معرفی روشی برای تعیین حریم امن توسعه بافت های شهری در معرض خطر انفجار انبارهای نفت (مطالعه موردی انبارهای نفت تهران) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]
 • اهداف اهداف و چشم‌انداز طرح حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها در افق 5 ساله [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-15]
 • اولویت بندی تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت ساختمان های مسکونی لوکس در ایران با تاکید بر تاب آوری با رویکرد BWM فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اولویتبندی ریسکهای حریق اولویت بندی ریسک های حریق در ساختمان های بلند با استفاده از مدل ترکیبی FISM و FANP [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 75-100]
 • اولویت وسیل وزلزله اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • ایالات متحده آمریکا الگوهای تدافعی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات سایبری با تأکید بر حمله استاکس نت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 82-99]
 • ایران الگوهای تدافعی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات سایبری با تأکید بر حمله استاکس نت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 82-99]
 • ایستگاه‌های مترو کلان‌شهر تهران ارزیابی ریسک ایستگاه‌های مترو در مواجهه با تهدیدات انسان‌ساخت و مخاطرات طبیعی با روش رمکپ‌پلاس (مطالعه موردی: ایستگاه‌های خط یک مترو کلان‌شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمن سازی شهری ایمن با مناسب سازی فضای شهر برای افراد ناتوان، کم توان و سالمندان و تعیین اولویت اصلاح این فضاها (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 114-123]
 • ایمنی راهکارهای موثر بر افزایش ضریب ایمنی/امنیتی در طرح معماری مجموعه های صنعتی نیروگاهی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]
 • ایمنی شهری ارزیابی و تحلیل الگوی یکپارچه توسعه کار آفرینی فناوری‌های پیشرفته (high-tech) با رویکرد زیست بوم فناوری و نقش آن در ایمنی و اقتصاد شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 73-98]
 • ایمنی فضای شهری بررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخص های جهانی (چالشها و راهکارها) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 104-117]
 • ایمنی کالبدی- انسانی رویکرد پدافند غیرعامل در سنجش ضریب ایمنی کالبدی- انسانی محیط شهری (مطالعه موردی: منطقه یک کلانشهر اهواز) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-93]
 • ایمنی و امنیت مطالعه قابلیتهای شهرسازی زیرزمینی در ارتقای ایمنی شهر با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 101-119]
 • اینترنت اشیا حوزه‌های کاربردی حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهر هوشمند [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 59-72]

ب

 • بابلسر تبیین و سنجش شاخص‌های مکانی – فضایی تاب‌آوری شهری در مواجهه با سیلاب؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 50-69]
 • بارسلونا ارایه یک مدل زیرساخت برای توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 67-82]
 • بازآفرینی تحلیل بازآفرینی پایدار شهری در بهبود کیفیت زندگی مناطق فرسوده با رویکرد مشارکت مردمی ( مطالعه موردی: محله سرخور بندرگناوه ) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • باز آفرینی شهری مطالعه تطبیقی تاب آوری اجتماعی در راستای اهداف بازآفرینی شهری (نمونه موردی: محلات ایران؛ فیلیپین و مالزی) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 94-109]
 • بازار واکاوی اصول پدافند غیرعامل در ساختار سنتی بازار همدان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-13]
 • بازار تبریز مؤلفه‌های معماری مؤثر بر کاهش آسیب‌پذیری ساختمان در برابر حریق (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-89]
 • بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی تبیین الگوی بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی در شهرداری تهران (رویکرد پدافند غیرعامل) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 67-87]
 • باززنده سازی تأثیر مؤلفه‌‌‌های امنیت، پویایی و سرزندگی در باز زنده‌سازی محلات ناکارآمد شهری مورد مطالعه محله‌ی خاک‌سفید منطقه‌ی چهار تهران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 35-58]
 • بازسازی مسکن بررسی روند تغییرات کالبدی مسکن بازسازی شده بعد از سیل 1378 نکا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 36-49]
 • بازیابی بررسی جایگاه شاخص های تاب آوری زیرساخت های شهری در فرآیند چرخه ای تاب آوری و در هم کنش آن ها از نظر متخصصان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • بافت تاریخی تحلیل شاخص‌های مؤثر در ساختار تاریخی شهر‌های معاصر با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر خوی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 25-36]
 • بافت تاریخی کاشان تحلیل مولفه های موثر بر ایمنی کالبدی در الگو های پدافند غیر عامل (مورد مطالعه : بافت آسیب پذیر شهر کاشان) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 61-84]
 • بافت فرسوده ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش IHWP (نمونه موردی محله خوبخت) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 66-78]
 • بافت فرسوده مقایسه تطبیقی تخلفات ساختمانی در خیابان‌های جمع‌کننده با خیابان‌های محلی در بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: منطقه 10 شهرداری تبریز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 50-68]
 • بافت فرسوده طراحی و سامان دهی محلات و بافت های فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده محله اوین) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 36-55]
 • بافت ناکارآمد شهری تحلیل بازآفرینی پایدار شهری در بهبود کیفیت زندگی مناطق فرسوده با رویکرد مشارکت مردمی ( مطالعه موردی: محله سرخور بندرگناوه ) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • بالکن محصور الزامات و راهکارهای طراحی معماری برای کاهش خطرات جانی ساختمان های بلندمرتبه ی مسکونی در سوانح غیرمترقبه [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • بام سب بهینه سازی چند هدفه هزینه و انرژی ساختمان های مسکونی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 126-148]
 • باورهای اجتماعی تحلیل اثربخشی مولفه های اقتصادی بر روحیات و باورهای اجتماعی شهروندان شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • بحران مسیر یابی بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم PSO و روش IHWP(نمونه موردی: خط انتقال نیروگاه کرمان به ارگ جدید بم) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 55-64]
 • بحران سنجش آسیبپذیری شهر کرمانشاه در برابر بحران با استفاده از روش تلفیقی BWM_ WASPAS [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 56-70]
 • بحران ارزیابی انواع روش های اسکان موقت در زمان بحران در برابر تهدیدات با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 21-37]
 • بحران مرور سیستماتیک شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های تاب آوری شهری با بررسی چالش ها و فرصتها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 100-119]
 • بحران جانمایی بهینه مراکز اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از تحلیل فضایی GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره وایکور Vikor مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 104-116]
 • بحران آب تحلیل میزان تاب آوری شهری در برابر بحران آب مطالعه موردی : شهرتهران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 93-104]
 • بحران اکولوژیک ارزیابی مؤلفه‌های امنیت زیست محیطی در کلان‌شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • بحران ترافیک اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • برنامه ریزی شهری مفاهیم کالبدی به منظور کاهش خطر ناشی از شیوع بیماری های واگیردار در شهرهای ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 78-92]
 • برنامه ریزی شهری ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری در حملات موشکی از منظر پدافند غیرعامل و ارائه راهکارهای مناسب جهت تخلیه و اسکان در مواقع بحران( مطالعه موردی: همدان) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 82-103]
 • برنامه ریزی شهری ارایه یک آنتولوژی برای مدل سازی مفهومی سیستم مدیریت ترافیک شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه ریزی کاربری زمین شهری تبیین رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین شهری در شهر هوشمند با استفاده از روش پرامتی (مطالعه موردی : منطقه 22 شهرداری شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 124-142]
 • برنامه ریزی مشارکتی تحلیل بازآفرینی پایدار شهری در بهبود کیفیت زندگی مناطق فرسوده با رویکرد مشارکت مردمی ( مطالعه موردی: محله سرخور بندرگناوه ) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • بلایای طبیعی اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • بناهای درمانی بررسی شاخص های معماری کالبد خارجی بناهای درمانی از منظر پدافند غیر عامل با استفاده از روش AHP [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 109-123]
 • بندر امیرآباد ارزیابی و تحلیل ریسک شریان های حیاتی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بندر امیرآباد) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 67-81]
 • بهره وری ارزیابی بهره وری ساختمان های پیش ساخته و بتن درجا به منظور اسکان پس از بحران با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره ویکور (VIKOR) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 124-145]
 • بهینه سازی کاربرد الگوریتم ACO در مدیریت طراحی و تجهیز ایمن و بهینه کارگاه های شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 39-57]
 • بوستان جوانمردان ایران ارزیابی عوامل آسیب پذیری روددره های شهر تهران در مقابل سیلاب و ارائه ی راهکارهای معمارانه در احیا و ساماندهی آنها (نمونه ی موردی: روددره ی کن در محدوده ی بوستان جوانمردان ایران) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 31-46]
 • بیمارستان ارائه الگوی جامع طراحی بیمارستان با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 111-124]
 • بیمارستان صحرایی ارزیابی ساختار بیمارستان های صحرایی براساس تحلیل تجارب انجام شده در زمان جنگ [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 111-126]
 • بیمارستان فیروزگر ارزیابی ریسک مراکز درمانی در مقابل تهدیدات انسان‌ساخت (نمونه موردی: بیمارستان فیروزگر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-146]
 • بیمارستانهای فرا منطقه ای ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بیمارستان های فرامنطقه ای شهر مشهد با استفاده از مدل IHWP [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 58-75]
 • بیماری های واگیردار مفاهیم کالبدی به منظور کاهش خطر ناشی از شیوع بیماری های واگیردار در شهرهای ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 78-92]
 • بیمه آسیب شناسی قانون گذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 111-119]
 • بینایی ماشین ردگیری بلادرنگ ویدئویی اشیا با استفاده از الگوریتم Kernel Base Object Tracking اصلاح‌شده با قابلیت شناسایی دقیق‌تر در محصولات امنیتی و نظارتی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]

پ

 • پارک بانوان تحلیل طراحی فضاهای شهری ایمن برای زنان براساس تعاملات اجتماعی مادر و کودک (پارک بانوان آنا در تبریز) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 49-67]
 • پارک قلمستان تهران تبیین راهنمای طراحی فضاهای شهری امن به منظور ارتقاء ارزش املاک نمونه موردی: پارک قلمستان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-89]
 • پایداری سنجش میزان تاب آوری کالبدی محلات شهری در برابر زلزله با به کارگیری روش ویکور (نمونه موردی : منطقه 10 شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 90-103]
 • پایداریاجتماعی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی : دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • پدافند غیر عامل تبیین شاخص های طراحی و مکان یابی فضاهای شهری دوستانه ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: محله سورو بندرعباس [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 102-87]
 • پدافند غیر عامل امکان سنجی کاربری دوم برای مساجد مراکز حیاتی و حساس با استفاده از روش SWARA و VIKOR [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 85-94]
 • پدافند غیر عامل واکاوی شاخص های پدافند غیر عامل در شهرهای شطرنجی میانه اندام: (مطالعه موردی: شهر سلماس) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 14-33]
 • پدافند غیر عامل بررسی و ارزیابی تاثیر محیط کلان اقتصاد ایران بر فرآیند صنعتی سازی مصالح نوین ساختمانی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • پدافند غیر عامل تحلیل مولفه های موثر بر ایمنی کالبدی در الگو های پدافند غیر عامل (مورد مطالعه : بافت آسیب پذیر شهر کاشان) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 61-84]
 • پدافند غیر عامل ارزیابی و شبیه سازی آسیب پذیری انبار های نگهداری مواد پرخطر در برابر تهدیدات با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 30-46]
 • پدافند غیرعامل تحلیل شاخص‌های مؤثر در ساختار تاریخی شهر‌های معاصر با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر خوی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 25-36]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 37-49]
 • پدافند غیرعامل سیاست‌های پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شاخص مشارکت و انسجام اجتماعی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 70-86]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش IHWP (نمونه موردی محله خوبخت) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 66-78]
 • پدافند غیرعامل سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 72-83]
 • پدافند غیرعامل برآورد آسیب‌پذیری مکانی و جمعیتی ناشی از تخریب زیرساخت‎های انتقال نیرو در اثر حملات خصمانه با GIS [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 70-86]
 • پدافند غیرعامل مدل‌سازی آسیب‌پذیری دارایی‌های کلیدی شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 14-22]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی ریسک مراکز درمانی در مقابل تهدیدات انسان‌ساخت (نمونه موردی: بیمارستان فیروزگر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-146]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی و تحلیل ریسک شریان های حیاتی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بندر امیرآباد) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 67-81]
 • پدافند غیرعامل بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 14-30]
 • پدافند غیرعامل مکانیابی پناهگاه‌های اضطراری چندمنظوره با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی:شهر سبزوار) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 66-84]
 • پدافند غیرعامل واکاوی اصول پدافند غیرعامل در ساختار سنتی بازار همدان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-13]
 • پدافند غیرعامل الزامات پدافند غیرعامل در طراحی اماکن ورزشی با هدف بهره برداری چند منظوره در مواقع بحران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 80-98]
 • پدافند غیرعامل ارائه الگوی جامع طراحی بیمارستان با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 111-124]
 • پدافند غیرعامل راهبردهای احیای پایدار سکونتگاه های روستایی مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل با رویکرد ایجاد دهکده شهری؛ محدوده مورد مطالعه: روستاهای شهرستان نور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • پدافند غیرعامل طراحی و سامان دهی محلات و بافت های فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده محله اوین) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 36-55]
 • پدافند غیرعامل ارائه الگویی نوین درساخت مجتمع های مسکونی از منظر آمایش سرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی شهرستان بردسیر) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 92-107]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی آسیب پذیری شهر پردیس با رویکرد پدافند غیرعامل و استفاده از روش همپوشانی فازی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 16-32]
 • پدافند غیرعامل رویکرد پدافند غیرعامل در سنجش ضریب ایمنی کالبدی- انسانی محیط شهری (مطالعه موردی: منطقه یک کلانشهر اهواز) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-93]
 • پدافند غیرعامل شناسایی و اولویت بندی مولفه های آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 94-109]
 • پدافند غیرعامل بررسی شاخص های معماری کالبد خارجی بناهای درمانی از منظر پدافند غیر عامل با استفاده از روش AHP [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 109-123]
 • پدافند غیرعامل اولویت بندی شاخص های طراحی فضای مابین مجتکع های مسکونی براساس اصول پدافند غیر عامل (نمونه موردی : شهرک اکباتان تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-23]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی آسیب پذیری پهنه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل، مورد پژوهی: مناطق 10 گانه شهرداری شیراز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 23-46]
 • پدافند غیرعامل بازشناسی ابعاد و مسائل طرح انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 48-67]
 • پدافند غیرعامل کارکرد سیاست‌های پدافند غیرعامل کشور بر سرمایه اجتماعی در ایران (دهه 90) [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 143-164]
 • پدافند غیرعامل بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری خطوط انتقال انرژی با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 16-29]
 • پدافند غیرعامل طراحی الگوی مدیریت واحد بحران های شهری از منظر پدافند غیرعامل کشور [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-32]
 • پدافند غیرعامل بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-51]
 • پدافند غیرعامل شناسایی و ارزیابی مولفه های سیستم حمل و نقل هوشمند با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 76-87]
 • پدافند غیرعامل بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) و GIS -مطالعه موردی تهران بزرگ [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • پدافند غیرعامل پهنه بندی منطقه 12 تهران از نظر میزان آسیب در برابر خطرات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 43-57]
 • پدافند غیرعامل تحلیل چند معیاره آسیب پذیری شبکه معابر درون شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر جدید صدرا) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • پدافند غیرعامل مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: (منطقه پنج شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-39]
 • پدافند غیرعامل ارتقاء سطح عملکردی معماری با تاکید بر پدافند غیرعامل با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 40-51]
 • پدافند غیرعامل بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آب رسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 68-81]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری در حملات موشکی از منظر پدافند غیرعامل و ارائه راهکارهای مناسب جهت تخلیه و اسکان در مواقع بحران( مطالعه موردی: همدان) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 82-103]
 • پدافندغیرعامل تاثیرات گسترش پیراشهرنشینی در هاله کلانشهری تهران بر نظام شهری کشور در دوره 95 - 1335 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 14-30]
 • پدافندغیرعامل ارائه ی مدل مهندسی ارزش به منظور بهینه سازی راهکارهای معماری کاهش آسیب پذیری محوطه ساختمان های اداری حیاتی در مقابل تهدیدات تروریستی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 59-74]
 • پدافندغیرعامل مطالعه قابلیتهای شهرسازی زیرزمینی در ارتقای ایمنی شهر با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 101-119]
 • پدافند غیر‌عامل تحلیلANP کلان‌شهر تهران ارزیابی نقش عوامل فضایی فقر شهری و پهنه‌بندی در راستای اقدامات پدافند غیر‌عامل (نمونه‌ی مورد مطالعه‌ی کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 24-36]
 • پدافند مردم محور تبیین الگوی بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی در شهرداری تهران (رویکرد پدافند غیرعامل) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 67-87]
 • پروژه‌های انبوه‌سازی شناسایی و اولویت بندی مخاطرات ایمنی قابل پیشگیری در پروژه‌های انبوه‌سازی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند‌معیاره با رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروژههای عمرانی مدل ترکیبی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 31-39]
 • پساب شهری تحلیل میزان تاب آوری شهری در برابر بحران آب مطالعه موردی : شهرتهران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 93-104]
 • پساکرونا ارزیابی شاخص‌های زیست پذیریِ شهرهایِ هوشمند در دوران پساکرونا (مطالعه موردی منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 39-54]
 • پناهگاه چندمنظوره مکانیابی پناهگاه‌های اضطراری چندمنظوره با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی:شهر سبزوار) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 66-84]
 • پویایی تأثیر مؤلفه‌‌‌های امنیت، پویایی و سرزندگی در باز زنده‌سازی محلات ناکارآمد شهری مورد مطالعه محله‌ی خاک‌سفید منطقه‌ی چهار تهران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 35-58]
 • پویایی شناسی سیستم ها پیش بینی تقاضای حمل و نقل پایدار شهری در راستای مدیریت و ارتقای ایمنی شبکه معابر با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها: مطالعه موردی تهران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 65-83]
 • پویایی فضا‌های شهری پویاسازی فضا‌های بی‌دفاع شهری (مورد پژوهی: منطقه یک شهر تبریز) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 87-110]
 • پیاده راه تبیین نقش پیاده راه ها در ارتقائ امنیت در فضاهای شهری جرم خیز و ایجاد سرزندگی در بافت های تاریخی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 44-55]
 • پیراشهرنشینی تاثیرات گسترش پیراشهرنشینی در هاله کلانشهری تهران بر نظام شهری کشور در دوره 95 - 1335 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 14-30]
 • پیش بینی تقاضای سفر پیش بینی تقاضای حمل و نقل پایدار شهری در راستای مدیریت و ارتقای ایمنی شبکه معابر با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها: مطالعه موردی تهران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 65-83]
 • پیش ساخته سازی ارزیابی بهره وری ساختمان های پیش ساخته و بتن درجا به منظور اسکان پس از بحران با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره ویکور (VIKOR) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 124-145]
 • پیشگیری مکانی از جرم کاربست ویژگی های مکان امن و پایدار به منظور ارتقای امنیت فضاهای شهری؛ نمونه ی پژوهشی محدوده ی مرکزی شهر سنندج [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 19-42]
 • پیکره بندی فضایی سنجش میزان آسیب پذیری سکونتگاههای شهری در مخاطرات محیطی در جهت حرکت به سمت شهرهای پایدار(مطالعه موردی:سکونتگاههای سنتی دزفول و بروجرد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-47]

ت

 • تأسیسات خطرناک معرفی روشی برای تعیین حریم امن توسعه بافت های شهری در معرض خطر انفجار انبارهای نفت (مطالعه موردی انبارهای نفت تهران) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]
 • تأسیسات هسته ای الگوهای تدافعی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات سایبری با تأکید بر حمله استاکس نت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 82-99]
 • تئوری گراف برآورد آسیب‌پذیری مکانی و جمعیتی ناشی از تخریب زیرساخت‎های انتقال نیرو در اثر حملات خصمانه با GIS [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 70-86]
 • تئوری گراف تحلیل آسیب پذیری شبکه آب رسانی به روش تئوری گراف [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 105-123]
 • تاب‌آوری ارزیابی تاب‌آوری کالبدی با استفاده از مدل TOPSIS - AHP با تأکید بر مسکن (نمونه موردی مطالعه شهرستان‌های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]
 • تاب‌آوری آینده نگاری شناسایی عوامل کلیدی صنعت گردشگری پایدار شهر خرم آباد با تاکید بر اثر همه گیری کویید 19 به منظور ارائه راهکارهایی برای تاب آوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]
 • تاب‌آوری بررسی مؤلفه‌های کیفیت طراحی شهری تاب آور در محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محله لشگر، منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 99-117]
 • تاب آوری ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]
 • تاب آوری تحلیل ساختاری عوامل موثر بر وضعیت آینده تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-91]
 • تاب آوری ارایه مدل ارزیابی تاب‌آوری شهری در برابر حملات هوایی با استفاده از روش(IHWP) نمونه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 116-142]
 • تاب آوری بهره گیری از تحلیل های شبکه - فرم مبنا به منظور سنجش میزان تاب آوری کالبدی بافت محلات شهری (نمونه مورد پژوهی: محله سنگلج تهران) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 47-65]
 • تاب آوری مرور سیستماتیک شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های تاب آوری شهری با بررسی چالش ها و فرصتها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 100-119]
 • تاب آوری تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کلان شهر مشهد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 123-138]
 • تاب آوری طراحی ساختمان هوشمند با حداکثر تاب آوری با توجه به مدیریت انرژی (مطالعه موردی : ساختمان مسکونی پنج طبقه واقع در کلان شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 47-60]
 • تاب آوری تحلیل میزان تاب آوری شهری در برابر بحران آب مطالعه موردی : شهرتهران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 93-104]
 • تاب آوری ارزیابی میزان تاب آوری محلات شهری (نمونه مطالعاتی: محله طاهر و منصور کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 52-67]
 • تاب آوری تحلیل تاب آوری زیرساخت های حیاتی شهری با رویکرد چرخه سازگاری در برابر مخاطرات نمونه موردی کلانشهر تبریز [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 50-66]
 • تاب آوری تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت ساختمان های مسکونی لوکس در ایران با تاکید بر تاب آوری با رویکرد BWM فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تابآوری سنجش ضریب تاب آوری شهر در برابر بحران (نمونه‌ی موردی: شهر زاهدان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • تابآوری تعیین منطقه شهری با استفاده از روش جاذبه (اندازه گیری جریان‌ها و فاصله از مرکز) و تحلیل تاب‌آوری مناطق شهری (مطالعه موردی: منطقه شهری سمنان) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-103]
 • تابآوری سنجش تابآوری زیر ساختی و کالبدی شهرها در مدیریت سوانح طبیعی (زلزله) ، نمونه موردی: شهر نوشهر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 130-146]
 • تاب‌آوری اجتماعی شناسایی مؤلفه‌های تاب‌آوری مجتمع‌های مسکونی در بحران همه‌گیری بیماری‌ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-48]
 • تاب آوری اجتماعی مطالعه تطبیقی تاب آوری اجتماعی در راستای اهداف بازآفرینی شهری (نمونه موردی: محلات ایران؛ فیلیپین و مالزی) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 94-109]
 • تاب آوری زیرساخت های شهری بررسی جایگاه شاخص های تاب آوری زیرساخت های شهری در فرآیند چرخه ای تاب آوری و در هم کنش آن ها از نظر متخصصان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی تحلیل ساختاری عوامل موثر بر وضعیت آینده تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-91]
 • تاب‌آوری شهری تبیین و سنجش شاخص‌های مکانی – فضایی تاب‌آوری شهری در مواجهه با سیلاب؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 50-69]
 • تاب آوری شهری ارزیابی مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی (مورد پژوهی : محله نعیم آباد یزد) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 37-54]
 • تاب‌آوری شهری بحران ابعاد تاب‌آوری شهری در شرایط بحران به منظور کاهش گسست‌های فضایی (مطالعة موردی: مناطق 2 و 12 شهر تهران) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • تاب‌آوری کالبدی ارزیابی تاب‌آوری کالبدی با استفاده از مدل TOPSIS - AHP با تأکید بر مسکن (نمونه موردی مطالعه شهرستان‌های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]
 • تاب آوری کالبدی تحلیل فضایی تاب آوری کالبدی الگوهای محلات به کمک تکنیک موران (نمونه موردی: محلات زنجان) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 40-55]
 • تاب آوری کالبدی سنجش میزان تاب آوری کالبدی محلات شهری در برابر زلزله با به کارگیری روش ویکور (نمونه موردی : منطقه 10 شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 90-103]
 • تجزیه و تحلیل سیاست ها پیش بینی تقاضای حمل و نقل پایدار شهری در راستای مدیریت و ارتقای ایمنی شبکه معابر با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها: مطالعه موردی تهران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 65-83]
 • تجهیزات کاربر ارزیابی کیفی معماری کلانتری به مثابه فضای شهری عمومی – عملکردی بر اساس روش ترجیحات کاربر، مورد مطالعه ۲۸ کلانتری تهران بزرگ [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 35-60]
 • تجهیز ایمن کاربرد الگوریتم ACO در مدیریت طراحی و تجهیز ایمن و بهینه کارگاه های شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 39-57]
 • تحلیل تطبیقی تحلیل تطبیقی شاخص های کالبدی شهر ایمن در کلانشهر اهواز با استفاده از Geoda و GIS (مطالعه موردی: محله های کیانپارس، گلستان و سپیدار) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 55-77]
 • تحلیل تم طراحی مدل انتقال تکنولوژی در حوزه فراساحل صنعت نفت و گاز کشور: رویکرد آمیخته [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 17-34]
 • تحلیل چیدمان فضا پهنه بندی منطقه 12 تهران از نظر میزان آسیب در برابر خطرات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 43-57]
 • تحلیل ساختاری تحلیل ساختاری عوامل موثر بر وضعیت آینده تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-91]
 • تحلیل سلسله مراتبی جستاری بر پدیده ناامنی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد منطقه ای: تحلیل مبتنی بر عملکرد شهرستان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 56-77]
 • تحلیل سلسله مراتبی شناسایی و ارزیابی مولفه های سیستم حمل و نقل هوشمند با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 76-87]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی ارزیابی آسیب پذیری پهنه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل، مورد پژوهی: مناطق 10 گانه شهرداری شیراز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 23-46]
 • تحلیل سلسله مراتبی معکوس ارزیابی آسیب پذیری مدارس با رویکرد پدافند غیرعامل در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • تحلیل سلسله مراتبی معماری شناسایی مؤلفه‌های تاب‌آوری مجتمع‌های مسکونی در بحران همه‌گیری بیماری‌ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-48]
 • تحلیل شبکه‌ای (ANP) اولویت‌بندی شاخصه‌های مبتنی بر کاهش آسیب‌پذیری مراکز حیاتی با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (نمونه مطالعاتی: منطقه پنج شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-13]
 • تحلیل شبکه ای (ANP) مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: (منطقه پنج شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-39]
 • تحلیل عاملی برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه‌های رفتاری ساکنان (نمونه‌ی موردی محله‌ی راهبند ساری) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-81]
 • تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی ریسک های حریق برای ساختمان های بلند: یک رویکرد تحلیل عاملی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 104-123]
 • تحلیل عاملی تاییدی شناسایی ریسک های حریق برای ساختمان های بلند: یک رویکرد تحلیل عاملی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 104-123]
 • تحلیل کیفی شناسایی ابعاد و عوامل رانت زمین و مسکن در ایران با استفاده از گراندد تئوری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 100-113]
 • تحلیل موران تحلیل فضایی تاب آوری کالبدی الگوهای محلات به کمک تکنیک موران (نمونه موردی: محلات زنجان) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 40-55]
 • تخلفات مقایسه تطبیقی تخلفات ساختمانی در خیابان‌های جمع‌کننده با خیابان‌های محلی در بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: منطقه 10 شهرداری تبریز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 50-68]
 • تخلیه ی جمعیت الزامات و راهکارهای طراحی معماری برای کاهش خطرات جانی ساختمان های بلندمرتبه ی مسکونی در سوانح غیرمترقبه [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • تخلیه ی نوین ارزیابی مدل های تخلیه جمعیت ساختمان ها در شرایط اضطراری و مقایسه ی پدیده ی ازدحام در مدل های دینامیک سیالات و عامل محور [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • تداوم عملکرد بررسی جایگاه شاخص های تاب آوری زیرساخت های شهری در فرآیند چرخه ای تاب آوری و در هم کنش آن ها از نظر متخصصان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • تداوم کارکرد صنعت نفت و گاز تدوین الگوی انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز پارس جنوبی از منظر یادگیری تکنولوژیک با تأکید بر تداوم کارکرد [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • تعاملات اجتماعی تحلیل طراحی فضاهای شهری ایمن برای زنان براساس تعاملات اجتماعی مادر و کودک (پارک بانوان آنا در تبریز) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 49-67]
 • تفاضل محدود بهینه سازی فاصله تونلهای دوقولو در خاک های ماسه ای با رویکرد کاهش اثرات ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-55]
 • تفسیری فازی اولویت بندی ریسک های حریق در ساختمان های بلند با استفاده از مدل ترکیبی FISM و FANP [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 75-100]
 • تقصیر آسیب شناسی قانون گذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 111-119]
 • تکنیک AHP-FEMA ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت نمونه موردی: فرودگاه های بین المللی غیر نظامی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 52-75]
 • تکنیک دلفی طراحی فراگیر مسکن و دسترسی پذیری ایمن (مطالعه موردی : محله ی اوین شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 143-159]
 • تکنیک سوات موانع و راهکارهای هوشمندسازی حمل ونقل درون شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی: شهر ارومیه) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 16-34]
 • تنش اکولوژیک ارزیابی مؤلفه‌های امنیت زیست محیطی در کلان‌شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهاجم هوایی بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) و GIS -مطالعه موردی تهران بزرگ [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • تهدیدات ارزیابی انواع روش های اسکان موقت در زمان بحران در برابر تهدیدات با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 21-37]
 • تهدیدات ارایه مدل ارزیابی تاب‌آوری شهری در برابر حملات هوایی با استفاده از روش(IHWP) نمونه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 116-142]
 • تهدیدات بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری خطوط انتقال انرژی با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 16-29]
 • تهدیدات بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آب رسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 68-81]
 • تهدیدات ارزیابی ریسک ایستگاه‌های مترو در مواجهه با تهدیدات انسان‌ساخت و مخاطرات طبیعی با روش رمکپ‌پلاس (مطالعه موردی: ایستگاه‌های خط یک مترو کلان‌شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهدیدات انسان ساخت ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت نمونه موردی: فرودگاه های بین المللی غیر نظامی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 52-75]
 • تهدیدات انفجار ارزیابی و شبیه سازی آسیب پذیری انبار های نگهداری مواد پرخطر در برابر تهدیدات با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 30-46]
 • تهدیدات تروریست ارائه ی مدل مهندسی ارزش به منظور بهینه سازی راهکارهای معماری کاهش آسیب پذیری محوطه ساختمان های اداری حیاتی در مقابل تهدیدات تروریستی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 59-74]
 • تهدیدات نظامی تبیین شاخص های طراحی و مکان یابی فضاهای شهری دوستانه ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: محله سورو بندرعباس [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 102-87]
 • تهدید انسان‌ساخت ارزیابی ریسک مراکز درمانی در مقابل تهدیدات انسان‌ساخت (نمونه موردی: بیمارستان فیروزگر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-146]
 • تهدید انسان‌ساخت سخت ارزیابی و تحلیل ریسک شریان های حیاتی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بندر امیرآباد) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 67-81]
 • تهدید انفجار خارجی مدل اولویت بندی معیارهای معماری بمنظور ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های اداری حیاتی بر اساس تلفیق روش دیمتل و تحلیل شبکه در مقابل تهدید انفجار خارجی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 85-103]
 • تهدید و آسیب الزامات پدافند غیرعامل در طراحی اماکن ورزشی با هدف بهره برداری چند منظوره در مواقع بحران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 80-98]
 • تهران معرفی روشی برای تعیین حریم امن توسعه بافت های شهری در معرض خطر انفجار انبارهای نفت (مطالعه موردی انبارهای نفت تهران) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]
 • تهران ارزیابی نقش عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در محیط های شهری مطالعه موردی : منطقه 11 [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-15]
 • تهران بررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخص های جهانی (چالشها و راهکارها) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 104-117]
 • توانمندسازی بررسی روند تغییرات کالبدی مسکن بازسازی شده بعد از سیل 1378 نکا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 36-49]
 • توسعه پایدار ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]
 • توسعه پایدار ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 21-37]
 • توسعه پایدار واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • توسعه پایدار روستایی راهبردهای احیای پایدار سکونتگاه های روستایی مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل با رویکرد ایجاد دهکده شهری؛ محدوده مورد مطالعه: روستاهای شهرستان نور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • توسعه پایدار روستایی توسعه پایدار گردشگری روستاهای شهرستان نور مبتنی بر شناخت احساس امنیت ساکنین روستاها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 117-129]
 • توسعه شهری ارایه یک مدل زیرساخت برای توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 67-82]
 • تولید انبوه مسکن بررسی و ارزیابی تاثیر محیط کلان اقتصاد ایران بر فرآیند صنعتی سازی مصالح نوین ساختمانی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • تونل دوقولو بهینه سازی فاصله تونلهای دوقولو در خاک های ماسه ای با رویکرد کاهش اثرات ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-55]

ج

 • جبران خسارت آسیب شناسی قانون گذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 111-119]
 • جداره شهری شناسایی عوامل مؤثر بر هویتمندی نماهای ساختمانی در محورهای تاریخی (مورد مطالعه :خیابان شهید قامت بیات زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 61-78]
 • جذب بررسی جایگاه شاخص های تاب آوری زیرساخت های شهری در فرآیند چرخه ای تاب آوری و در هم کنش آن ها از نظر متخصصان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • جرم و جنایت تبیین نقش پیاده راه ها در ارتقائ امنیت در فضاهای شهری جرم خیز و ایجاد سرزندگی در بافت های تاریخی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 44-55]
 • جمعیت شهری مسیریابی بهینه تخلیه اضطراری در بافت‌های مرکزی شهری (نمونه مورد مطالعه: منطقه 1 شهرداری اصفهان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-94]
 • جنسیت تحلیل طراحی فضاهای شهری ایمن برای زنان براساس تعاملات اجتماعی مادر و کودک (پارک بانوان آنا در تبریز) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 49-67]
 • جنگ ارزیابی ساختار بیمارستان های صحرایی براساس تحلیل تجارب انجام شده در زمان جنگ [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 111-126]
 • جنگ سایبری الگوهای تدافعی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات سایبری با تأکید بر حمله استاکس نت [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 82-99]
 • جهانی شدن رابطه‌ی جهانی شدن با امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]

چ

 • چرخه سازگاری تاب آوری تحلیل تاب آوری زیرساخت های حیاتی شهری با رویکرد چرخه سازگاری در برابر مخاطرات نمونه موردی کلانشهر تبریز [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 50-66]
 • چشم‌انداز اهداف و چشم‌انداز طرح حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها در افق 5 ساله [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-15]

ح

 • حاکمیت امنیت داده حوزه‌های کاربردی حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهر هوشمند [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 59-72]
 • حریم امن معرفی روشی برای تعیین حریم امن توسعه بافت های شهری در معرض خطر انفجار انبارهای نفت (مطالعه موردی انبارهای نفت تهران) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]
 • حس تعلق مدل یابی رابطه ساختاری نظم محیط، حس تعلق و دلبستگی به مکان با میزان سطح امنیت [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-92]
 • حفاری مدیریت ریسک و دفاع غیرعامل در سدسازی؛ با تاکید بر ریسک های حوزه حفاری سد مخزنی هراز [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 88-110]
 • حفاظت از زیرساخت اهداف و چشم‌انداز طرح حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها در افق 5 ساله [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-15]
 • حق به طبیعت واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • حقوق بین‌الملل بشردوستانه بررسی چالش‌های حقوق بین‌المللی در مواجه با حملات سایبری و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از چالش‌های مذکور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 95-128]
 • حکمرانی ارزیابی و تحلیل الگوی یکپارچه توسعه کار آفرینی فناوری‌های پیشرفته (high-tech) با رویکرد زیست بوم فناوری و نقش آن در ایمنی و اقتصاد شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 73-98]
 • حکمروایی خوب ارزیابی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل (نمونه موردی: کلان شهر اهواز) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 19-35]
 • حملات خصمانه برآورد آسیب‌پذیری مکانی و جمعیتی ناشی از تخریب زیرساخت‎های انتقال نیرو در اثر حملات خصمانه با GIS [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 70-86]
 • حملات سایبری بررسی چالش‌های حقوق بین‌المللی در مواجه با حملات سایبری و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از چالش‌های مذکور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 95-128]
 • حملات موشکی ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری در حملات موشکی از منظر پدافند غیرعامل و ارائه راهکارهای مناسب جهت تخلیه و اسکان در مواقع بحران( مطالعه موردی: همدان) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 82-103]
 • حملات هوایی ارایه مدل ارزیابی تاب‌آوری شهری در برابر حملات هوایی با استفاده از روش(IHWP) نمونه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 116-142]
 • حمل و نقل پایدار شهری پیش بینی تقاضای حمل و نقل پایدار شهری در راستای مدیریت و ارتقای ایمنی شبکه معابر با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها: مطالعه موردی تهران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 65-83]
 • حمل و نقل درون شهری موانع و راهکارهای هوشمندسازی حمل ونقل درون شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی: شهر ارومیه) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 16-34]
 • حیاط مرکزی مساجد کاربرد سقف های متحرک به منظور آماده سازی حیاط مرکزی مساجد جهت اسکان موقت در شرایط بحران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]

خ

 • خشکسالی تحلیل میزان تاب آوری شهری در برابر بحران آب مطالعه موردی : شهرتهران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 93-104]
 • خطرات انسان ساخت پهنه بندی منطقه 12 تهران از نظر میزان آسیب در برابر خطرات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 43-57]
 • خطوط انتقال انرژی بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری خطوط انتقال انرژی با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 16-29]
 • خوشه‌بندی میانگین فازی (FCM) ابعاد تاب‌آوری شهری در شرایط بحران به منظور کاهش گسست‌های فضایی (مطالعة موردی: مناطق 2 و 12 شهر تهران) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • خیابان‌های جمع کننده مقایسه تطبیقی تخلفات ساختمانی در خیابان‌های جمع‌کننده با خیابان‌های محلی در بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: منطقه 10 شهرداری تبریز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 50-68]
 • خیابان‌های محلی مقایسه تطبیقی تخلفات ساختمانی در خیابان‌های جمع‌کننده با خیابان‌های محلی در بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: منطقه 10 شهرداری تبریز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 50-68]

د

 • دارایی کلیدی ارزیابی ریسک مراکز درمانی در مقابل تهدیدات انسان‌ساخت (نمونه موردی: بیمارستان فیروزگر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-146]
 • دارایی‌های کلیدی مدل‌سازی آسیب‌پذیری دارایی‌های کلیدی شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 14-22]
 • دانشکده معماری شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی : دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • دریای خزر بازشناسی ابعاد و مسائل طرح انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 48-67]
 • دسترسی پذیری ایمن طراحی فراگیر مسکن و دسترسی پذیری ایمن (مطالعه موردی : محله ی اوین شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 143-159]
 • دفاع غیرعامل ارزیابی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل (نمونه موردی: کلان شهر اهواز) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 19-35]
 • دفاع غیرعامل ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت نمونه موردی: فرودگاه های بین المللی غیر نظامی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 52-75]
 • دفاع غیر عمل مدیریت ریسک و دفاع غیرعامل در سدسازی؛ با تاکید بر ریسک های حوزه حفاری سد مخزنی هراز [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 88-110]
 • دلبستگی به مکان مدل یابی رابطه ساختاری نظم محیط، حس تعلق و دلبستگی به مکان با میزان سطح امنیت [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-92]
 • دهکده شهری راهبردهای احیای پایدار سکونتگاه های روستایی مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل با رویکرد ایجاد دهکده شهری؛ محدوده مورد مطالعه: روستاهای شهرستان نور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • دیپلماسی فناوری ارزیابی و تحلیل الگوی یکپارچه توسعه کار آفرینی فناوری‌های پیشرفته (high-tech) با رویکرد زیست بوم فناوری و نقش آن در ایمنی و اقتصاد شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 73-98]

ر

 • رانت زمین شناسایی ابعاد و عوامل رانت زمین و مسکن در ایران با استفاده از گراندد تئوری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 100-113]
 • رانت مسکن شناسایی ابعاد و عوامل رانت زمین و مسکن در ایران با استفاده از گراندد تئوری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 100-113]
 • راهبرد تدافعی ارزیابی آسیب شناسی بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب با رویکرد تئوری استخوان ماهی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-49]
 • راهکار معمارانه ارزیابی عوامل آسیب پذیری روددره های شهر تهران در مقابل سیلاب و ارائه ی راهکارهای معمارانه در احیا و ساماندهی آنها (نمونه ی موردی: روددره ی کن در محدوده ی بوستان جوانمردان ایران) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 31-46]
 • راهکارهای طراحانه معماری راهکارهای موثر بر افزایش ضریب ایمنی/امنیتی در طرح معماری مجموعه های صنعتی نیروگاهی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]
 • راهنمای طراحی مطالعه تطبیقی نظریه‌های طراحی کالبدی محیطی امن و ارائه راهنمای طراحی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 99-115]
 • راهنمای طراحی شهری تبیین راهنمای طراحی فضاهای شهری امن به منظور ارتقاء ارزش املاک نمونه موردی: پارک قلمستان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-89]
 • ردگیری بلادرنگ ویدیویی ردگیری بلادرنگ ویدئویی اشیا با استفاده از الگوریتم Kernel Base Object Tracking اصلاح‌شده با قابلیت شناسایی دقیق‌تر در محصولات امنیتی و نظارتی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • رشد ایمن مطالعه تطبیقی نظریه‌های طراحی کالبدی محیطی امن و ارائه راهنمای طراحی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 99-115]
 • رفتار جمعیت ارزیابی مدل های تخلیه جمعیت ساختمان ها در شرایط اضطراری و مقایسه ی پدیده ی ازدحام در مدل های دینامیک سیالات و عامل محور [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • رفتار قلمروپایی مطالعه تطبیقی نظریه‌های طراحی کالبدی محیطی امن و ارائه راهنمای طراحی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 99-115]
 • رمکپ‌پلاس ارزیابی ریسک ایستگاه‌های مترو در مواجهه با تهدیدات انسان‌ساخت و مخاطرات طبیعی با روش رمکپ‌پلاس (مطالعه موردی: ایستگاه‌های خط یک مترو کلان‌شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحیات اجتماعی تحلیل اثربخشی مولفه های اقتصادی بر روحیات و باورهای اجتماعی شهروندان شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • روددره ی کن ارزیابی عوامل آسیب پذیری روددره های شهر تهران در مقابل سیلاب و ارائه ی راهکارهای معمارانه در احیا و ساماندهی آنها (نمونه ی موردی: روددره ی کن در محدوده ی بوستان جوانمردان ایران) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 31-46]
 • روش ANP تحلیل شاخص‌های مؤثر در ساختار تاریخی شهر‌های معاصر با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر خوی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 25-36]
 • روش ANP ارزیابی معابر منطقه یک شهر تهران در مواجهه با بحران‌های زمستانی با استفاده از روش ANP [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 25-35]
 • روش Fuzzy BWM تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت ساختمان های مسکونی لوکس در ایران با تاکید بر تاب آوری با رویکرد BWM فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش IHWP ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش IHWP (نمونه موردی محله خوبخت) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 66-78]
 • روش IHWP ارایه مدل ارزیابی تاب‌آوری شهری در برابر حملات هوایی با استفاده از روش(IHWP) نمونه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 116-142]
 • روش بهترین - بدترین مدل ترکیبی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 31-39]
 • روش تحلیل سلسله مراتبی AHP ارزیابی انواع روش های اسکان موقت در زمان بحران در برابر تهدیدات با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 21-37]
 • روش تصمیم گیری تاپسیس اولویت بندی شاخص های طراحی فضای مابین مجتکع های مسکونی براساس اصول پدافند غیر عامل (نمونه موردی : شهرک اکباتان تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-23]
 • روش جاذبه تعیین منطقه شهری با استفاده از روش جاذبه (اندازه گیری جریان‌ها و فاصله از مرکز) و تحلیل تاب‌آوری مناطق شهری (مطالعه موردی: منطقه شهری سمنان) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-103]
 • روش دلفی اولویت‌بندی المان‌های تأسیساتی در فرایند رفع تداخل‌ها از منظر هزینه و زمان با استفاده از روش فازی- سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • روش دلفی تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کلان شهر مشهد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 123-138]
 • روش دیمتل و تحلیل شبکه مدل اولویت بندی معیارهای معماری بمنظور ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های اداری حیاتی بر اساس تلفیق روش دیمتل و تحلیل شبکه در مقابل تهدید انفجار خارجی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 85-103]
 • روش سلسله مراتبیAHP تبیین شاخص های طراحی و مکان یابی فضاهای شهری دوستانه ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: محله سورو بندرعباس [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 102-87]
 • روش فازی بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-51]
 • روش فازی- سلسله مراتبی اولویت‌بندی المان‌های تأسیساتی در فرایند رفع تداخل‌ها از منظر هزینه و زمان با استفاده از روش فازی- سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • روش فازی ممدانی مدل‌سازی آسیب‌پذیری دارایی‌های کلیدی شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 14-22]
 • روش فاصله از مرکز تعیین منطقه شهری با استفاده از روش جاذبه (اندازه گیری جریان‌ها و فاصله از مرکز) و تحلیل تاب‌آوری مناطق شهری (مطالعه موردی: منطقه شهری سمنان) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-103]
 • روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره تلفیقی شناسایی و اولویت بندی مخاطرات ایمنی قابل پیشگیری در پروژه‌های انبوه‌سازی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند‌معیاره با رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش های نوین ساخت بررسی و ارزیابی تاثیر محیط کلان اقتصاد ایران بر فرآیند صنعتی سازی مصالح نوین ساختمانی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • روش واسپاس مسیر یابی بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم PSO و روش IHWP(نمونه موردی: خط انتقال نیروگاه کرمان به ارگ جدید بم) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 55-64]
 • روش واسپاس سنجش آسیبپذیری شهر کرمانشاه در برابر بحران با استفاده از روش تلفیقی BWM_ WASPAS [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 56-70]
 • روش ویکور مدل ترکیبی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 31-39]
 • روش ویکور سنجش میزان تاب آوری کالبدی محلات شهری در برابر زلزله با به کارگیری روش ویکور (نمونه موردی : منطقه 10 شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 90-103]
 • رویکرد CPTED برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه‌های رفتاری ساکنان (نمونه‌ی موردی محله‌ی راهبند ساری) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-81]
 • رویکرد منطقه ای جستاری بر پدیده ناامنی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد منطقه ای: تحلیل مبتنی بر عملکرد شهرستان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 56-77]
 • ریسک ارزیابی ریسک مراکز درمانی در مقابل تهدیدات انسان‌ساخت (نمونه موردی: بیمارستان فیروزگر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-146]
 • ریسک ارزیابی و تحلیل ریسک شریان های حیاتی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بندر امیرآباد) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 67-81]
 • ریسک ارزیابی آسیب شناسی بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب با رویکرد تئوری استخوان ماهی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-49]
 • ریسک حریق شناسایی ریسک های حریق برای ساختمان های بلند: یک رویکرد تحلیل عاملی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 104-123]
 • ریسک حریق اولویت بندی ریسک های حریق در ساختمان های بلند با استفاده از مدل ترکیبی FISM و FANP [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 75-100]
 • ریسک لرزه‌ای ارزیابی کیفی وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در زمان وقوع رویدادهای طبیعانه لرزه‌ای در شهر تهران با کمک از درس آموزی‌های حاصله از حوادث گذشته [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 18-34]

ز

 • زاهدان سنجش ضریب تاب آوری شهر در برابر بحران (نمونه‌ی موردی: شهر زاهدان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • زلزله تحلیل فضایی تاب آوری کالبدی الگوهای محلات به کمک تکنیک موران (نمونه موردی: محلات زنجان) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 40-55]
 • زلزله ارزیابی انواع روش های اسکان موقت در زمان بحران در برابر تهدیدات با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 21-37]
 • زلزله تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]
 • زلزله بررسی مؤلفه‌های کیفیت طراحی شهری تاب آور در محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محله لشگر، منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 99-117]
 • زلزله ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله مبتنی بر روش هوشمند فازی شهودی بهبود یافته با الگوریتم سیاهچاله (نمونه موردی : مناطق سیزده گانه شهر مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-43]
 • زلزله ارزیابی آسیب پذیری شبکه حمل و نقل در شرایط زلزله جهت تعیین مراکز تامین آب جایگزین (نمونه مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • زلزله ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر آذرشهر در برابر زلزله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • زلزله ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بیمارستان های فرامنطقه ای شهر مشهد با استفاده از مدل IHWP [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 58-75]
 • زلزله ارزیابی کیفی وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در زمان وقوع رویدادهای طبیعانه لرزه‌ای در شهر تهران با کمک از درس آموزی‌های حاصله از حوادث گذشته [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 18-34]
 • زلزله - بحران بررسی میزان بکارگیری اصول زمینه گرایی و پیشنهاد شاخصه های زمینه گرایانه در اسکان موقت زلزله سرپل ذهاب [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 46-59]
 • زمینه گرایی بررسی میزان بکارگیری اصول زمینه گرایی و پیشنهاد شاخصه های زمینه گرایانه در اسکان موقت زلزله سرپل ذهاب [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 46-59]
 • زنان ارزیابی نقش عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در محیط های شهری مطالعه موردی : منطقه 11 [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-15]
 • زیرساخت برق تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کلان شهر مشهد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 123-138]
 • زیرساخت شریانی تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کلان شهر مشهد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 123-138]
 • زیرساخت شهری بررسی جایگاه شاخص های تاب آوری زیرساخت های شهری در فرآیند چرخه ای تاب آوری و در هم کنش آن ها از نظر متخصصان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • زیرساخت کلیدی ‌شهری اهداف و چشم‌انداز طرح حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها در افق 5 ساله [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-15]
 • زیرساخت های حیاتی تحلیل تاب آوری زیرساخت های حیاتی شهری با رویکرد چرخه سازگاری در برابر مخاطرات نمونه موردی کلانشهر تبریز [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 50-66]
 • زیرساختهای شهری مرور سیستماتیک شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های تاب آوری شهری با بررسی چالش ها و فرصتها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 100-119]
 • زیرساختهای شهری مطالعه قابلیتهای شهرسازی زیرزمینی در ارتقای ایمنی شهر با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 101-119]
 • زیست بوم فناوری ارزیابی و تحلیل الگوی یکپارچه توسعه کار آفرینی فناوری‌های پیشرفته (high-tech) با رویکرد زیست بوم فناوری و نقش آن در ایمنی و اقتصاد شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 73-98]
 • زیست‌پذیری شهری ارزیابی شاخص‌های زیست پذیریِ شهرهایِ هوشمند در دوران پساکرونا (مطالعه موردی منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 39-54]

س

 • ساختمان ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 37-49]
 • ساختمان مسکونی بهینه سازی چند هدفه هزینه و انرژی ساختمان های مسکونی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 126-148]
 • ساختمان های اداری ارائه ی مدل مهندسی ارزش به منظور بهینه سازی راهکارهای معماری کاهش آسیب پذیری محوطه ساختمان های اداری حیاتی در مقابل تهدیدات تروریستی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 59-74]
 • ساختمانهای اداری حیاتی مدل اولویت بندی معیارهای معماری بمنظور ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های اداری حیاتی بر اساس تلفیق روش دیمتل و تحلیل شبکه در مقابل تهدید انفجار خارجی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 85-103]
 • ساختمانهای بلند شناسایی ریسک های حریق برای ساختمان های بلند: یک رویکرد تحلیل عاملی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 104-123]
 • ساختمانهای بلند اولویت بندی ریسک های حریق در ساختمان های بلند با استفاده از مدل ترکیبی FISM و FANP [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 75-100]
 • ساختمانهای بلندمرتبه الزامات و راهکارهای طراحی معماری برای کاهش خطرات جانی ساختمان های بلندمرتبه ی مسکونی در سوانح غیرمترقبه [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • ساختمان های مسکونی لوکس تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت ساختمان های مسکونی لوکس در ایران با تاکید بر تاب آوری با رویکرد BWM فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساخت و ساز آسیب شناسی قانون گذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 111-119]
 • ساخت‌وسازهای شهری شناسایی و اولویت بندی مخاطرات ایمنی قابل پیشگیری در پروژه‌های انبوه‌سازی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند‌معیاره با رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساماندهی ارزیابی عوامل آسیب پذیری روددره های شهر تهران در مقابل سیلاب و ارائه ی راهکارهای معمارانه در احیا و ساماندهی آنها (نمونه ی موردی: روددره ی کن در محدوده ی بوستان جوانمردان ایران) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 31-46]
 • ساماندهی نماهای شهری شناسایی عوامل مؤثر بر هویتمندی نماهای ساختمانی در محورهای تاریخی (مورد مطالعه :خیابان شهید قامت بیات زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 61-78]
 • سامانه آبرسانی شهری بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آب رسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 68-81]
 • سایه انداز الگوی بهینه مورفولوژی نمای ساختمان های مسکونی مبتنی بر کنترل دمای هوای داخلی در اقلیم گرم و مرطوب [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • سبزوار مکانیابی پناهگاه‌های اضطراری چندمنظوره با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی:شهر سبزوار) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 66-84]
 • سد مدیریت ریسک و دفاع غیرعامل در سدسازی؛ با تاکید بر ریسک های حوزه حفاری سد مخزنی هراز [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 88-110]
 • سرخور بندرگناوه تحلیل بازآفرینی پایدار شهری در بهبود کیفیت زندگی مناطق فرسوده با رویکرد مشارکت مردمی ( مطالعه موردی: محله سرخور بندرگناوه ) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • سرزمین تاثیرات گسترش پیراشهرنشینی در هاله کلانشهری تهران بر نظام شهری کشور در دوره 95 - 1335 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 14-30]
 • سرزندگی تأثیر مؤلفه‌‌‌های امنیت، پویایی و سرزندگی در باز زنده‌سازی محلات ناکارآمد شهری مورد مطالعه محله‌ی خاک‌سفید منطقه‌ی چهار تهران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 35-58]
 • سرمایه اجتماعی سیاست‌های پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شاخص مشارکت و انسجام اجتماعی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 70-86]
 • سرمایه اجتماعی سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 72-83]
 • سرمایه اجتماعی کارکرد سیاست‌های پدافند غیرعامل کشور بر سرمایه اجتماعی در ایران (دهه 90) [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 143-164]
 • سقف های متحرک کاربرد سقف های متحرک به منظور آماده سازی حیاط مرکزی مساجد جهت اسکان موقت در شرایط بحران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • سکونتگاه های سنتی دزفول و بروجرد سنجش میزان آسیب پذیری سکونتگاههای شهری در مخاطرات محیطی در جهت حرکت به سمت شهرهای پایدار(مطالعه موردی:سکونتگاههای سنتی دزفول و بروجرد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-47]
 • سکونتگاه‌های غیررسمی بررسی روند تغییرات کالبدی مسکن بازسازی شده بعد از سیل 1378 نکا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 36-49]
 • سکونتگاه های غیررسمی تحلیل ساختاری عوامل موثر بر وضعیت آینده تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-91]
 • سلامت و بهداشت عمومی مفاهیم کالبدی به منظور کاهش خطر ناشی از شیوع بیماری های واگیردار در شهرهای ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 78-92]
 • سمنان تعیین منطقه شهری با استفاده از روش جاذبه (اندازه گیری جریان‌ها و فاصله از مرکز) و تحلیل تاب‌آوری مناطق شهری (مطالعه موردی: منطقه شهری سمنان) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-103]
 • سمنان بازشناسی ابعاد و مسائل طرح انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 48-67]
 • سند چشم انداز ارائه الگویی نوین درساخت مجتمع های مسکونی از منظر آمایش سرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی شهرستان بردسیر) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 92-107]
 • سوانح طبیعی ارزیابی میزان تاب آوری محلات شهری (نمونه مطالعاتی: محله طاهر و منصور کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 52-67]
 • سیاست‌گذاری سیاست‌های پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شاخص مشارکت و انسجام اجتماعی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 70-86]
 • سیاست‌گذاری کارکرد سیاست‌های پدافند غیرعامل کشور بر سرمایه اجتماعی در ایران (دهه 90) [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 143-164]
 • سیاستگذاری سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 72-83]
 • سیاهچاله ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله مبتنی بر روش هوشمند فازی شهودی بهبود یافته با الگوریتم سیاهچاله (نمونه موردی : مناطق سیزده گانه شهر مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-43]
 • سیستان و بلوچستان جستاری بر پدیده ناامنی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد منطقه ای: تحلیل مبتنی بر عملکرد شهرستان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 56-77]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی آسیب پذیری پهنه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل، مورد پژوهی: مناطق 10 گانه شهرداری شیراز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 23-46]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) اولویت‌بندی شاخصه‌های مبتنی بر کاهش آسیب‌پذیری مراکز حیاتی با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (نمونه مطالعاتی: منطقه پنج شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-13]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: (منطقه پنج شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-39]
 • سیستم جایگزین بهینه سازی چند هدفه هزینه و انرژی ساختمان های مسکونی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 126-148]
 • سیستم حمل و نقل هوشمند شناسایی و ارزیابی مولفه های سیستم حمل و نقل هوشمند با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 76-87]
 • سیستم ساخت بتن درجا ارزیابی بهره وری ساختمان های پیش ساخته و بتن درجا به منظور اسکان پس از بحران با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره ویکور (VIKOR) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 124-145]
 • سیستم مدیریت ترافیک ارایه یک آنتولوژی برای مدل سازی مفهومی سیستم مدیریت ترافیک شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) سنجش ضریب تاب آوری شهر در برابر بحران (نمونه‌ی موردی: شهر زاهدان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • سیلاب تبیین و سنجش شاخص‌های مکانی – فضایی تاب‌آوری شهری در مواجهه با سیلاب؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 50-69]
 • سیلاب ارزیابی عوامل آسیب پذیری روددره های شهر تهران در مقابل سیلاب و ارائه ی راهکارهای معمارانه در احیا و ساماندهی آنها (نمونه ی موردی: روددره ی کن در محدوده ی بوستان جوانمردان ایران) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 31-46]
 • سیل نکا بررسی روند تغییرات کالبدی مسکن بازسازی شده بعد از سیل 1378 نکا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 36-49]
 • سیما و منظر شناسایی عوامل مؤثر بر هویتمندی نماهای ساختمانی در محورهای تاریخی (مورد مطالعه :خیابان شهید قامت بیات زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 61-78]

ش

 • شاخص تحلیل شاخص‌های مؤثر در ساختار تاریخی شهر‌های معاصر با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر خوی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 25-36]
 • شاخص ارزیابی شاخص‌های زیست پذیریِ شهرهایِ هوشمند در دوران پساکرونا (مطالعه موردی منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 39-54]
 • شاخص ایمنی شهر بررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخص های جهانی (چالشها و راهکارها) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 104-117]
 • شاخص‌های توپوگرافی زمین ارزیابی معابر منطقه یک شهر تهران در مواجهه با بحران‌های زمستانی با استفاده از روش ANP [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 25-35]
 • شاخص‌های کالبدی تحلیل تطبیقی شاخص های کالبدی شهر ایمن در کلانشهر اهواز با استفاده از Geoda و GIS (مطالعه موردی: محله های کیانپارس، گلستان و سپیدار) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 55-77]
 • شاخص‌های مکانی – فضایی تبیین و سنجش شاخص‌های مکانی – فضایی تاب‌آوری شهری در مواجهه با سیلاب؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 50-69]
 • شبکه ارتباطی تحلیل چند معیاره آسیب پذیری شبکه معابر درون شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر جدید صدرا) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • شبکه توزیع برق برآورد آسیب‌پذیری مکانی و جمعیتی ناشی از تخریب زیرساخت‎های انتقال نیرو در اثر حملات خصمانه با GIS [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 70-86]
 • شبکه فاضلاب ارزیابی آسیب شناسی بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب با رویکرد تئوری استخوان ماهی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-49]
 • شرایط اضطرار طراحی ساختمان هوشمند با حداکثر تاب آوری با توجه به مدیریت انرژی (مطالعه موردی : ساختمان مسکونی پنج طبقه واقع در کلان شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 47-60]
 • شرایط اضطراری الزامات و راهکارهای طراحی معماری برای کاهش خطرات جانی ساختمان های بلندمرتبه ی مسکونی در سوانح غیرمترقبه [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • شرایط اضطراری ارزیابی مدل های تخلیه جمعیت ساختمان ها در شرایط اضطراری و مقایسه ی پدیده ی ازدحام در مدل های دینامیک سیالات و عامل محور [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • شرایط بحران کاربرد سقف های متحرک به منظور آماده سازی حیاط مرکزی مساجد جهت اسکان موقت در شرایط بحران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • شریان‌های حیاتی ارزیابی و تحلیل ریسک شریان های حیاتی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بندر امیرآباد) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 67-81]
 • شناسایی و رفع تداخل‌ها اولویت‌بندی المان‌های تأسیساتی در فرایند رفع تداخل‌ها از منظر هزینه و زمان با استفاده از روش فازی- سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • شهر سنجش تابآوری زیر ساختی و کالبدی شهرها در مدیریت سوانح طبیعی (زلزله) ، نمونه موردی: شهر نوشهر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 130-146]
 • شهر ارومیه ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]
 • شهر ارومیه تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]
 • شهرارومیه موانع و راهکارهای هوشمندسازی حمل ونقل درون شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی: شهر ارومیه) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 16-34]
 • شهر اصفهان مسیریابی بهینه تخلیه اضطراری در بافت‌های مرکزی شهری (نمونه مورد مطالعه: منطقه 1 شهرداری اصفهان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-94]
 • شهر امن تبیین نقش پیاده راه ها در ارتقائ امنیت در فضاهای شهری جرم خیز و ایجاد سرزندگی در بافت های تاریخی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 44-55]
 • شهر ایلام شناسایی و اولویت بندی مولفه های آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 94-109]
 • شهر ایمن برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه‌های رفتاری ساکنان (نمونه‌ی موردی محله‌ی راهبند ساری) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-81]
 • شهر ایمن تحلیل طراحی فضاهای شهری ایمن برای زنان براساس تعاملات اجتماعی مادر و کودک (پارک بانوان آنا در تبریز) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 49-67]
 • شهر ایمن تحلیل تطبیقی شاخص های کالبدی شهر ایمن در کلانشهر اهواز با استفاده از Geoda و GIS (مطالعه موردی: محله های کیانپارس، گلستان و سپیدار) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 55-77]
 • شهر ایمن ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بیمارستان های فرامنطقه ای شهر مشهد با استفاده از مدل IHWP [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 58-75]
 • شهرایمن ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله مبتنی بر روش هوشمند فازی شهودی بهبود یافته با الگوریتم سیاهچاله (نمونه موردی : مناطق سیزده گانه شهر مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-43]
 • شهر بوشهر تحلیل اثربخشی مولفه های اقتصادی بر روحیات و باورهای اجتماعی شهروندان شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • شهر تبریز ارایه یک مدل زیرساخت برای توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 67-82]
 • شهر تهران ارایه مدل ارزیابی تاب‌آوری شهری در برابر حملات هوایی با استفاده از روش(IHWP) نمونه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 116-142]
 • شهرتهران تحلیل میزان تاب آوری شهری در برابر بحران آب مطالعه موردی : شهرتهران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 93-104]
 • شهر جدید سهند تاثیر طراحی شهری بر امنیت فضاهای شهری نمونه موردی :شهر جدید سهند [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 55-65]
 • شهر جدید صدرا تحلیل چند معیاره آسیب پذیری شبکه معابر درون شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر جدید صدرا) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • شهر خرم‌آباد آینده نگاری شناسایی عوامل کلیدی صنعت گردشگری پایدار شهر خرم آباد با تاکید بر اثر همه گیری کویید 19 به منظور ارائه راهکارهایی برای تاب آوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]
 • شهرداری تهران تبیین الگوی بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی در شهرداری تهران (رویکرد پدافند غیرعامل) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 67-87]
 • شهرداری منطقه 10 تبریز مقایسه تطبیقی تخلفات ساختمانی در خیابان‌های جمع‌کننده با خیابان‌های محلی در بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: منطقه 10 شهرداری تبریز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 50-68]
 • شهر زیرزمینی بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 14-30]
 • شهرسازی زیرزمینی مطالعه قابلیتهای شهرسازی زیرزمینی در ارتقای ایمنی شهر با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 101-119]
 • شهرسازی کارآفرین واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • شهرسازی نئولیبرال واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • شهر سالم شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تاب آوری پاندمیک شهری بر مبنای فرا تحلیل ادبیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرستان بردسیر ارائه الگویی نوین درساخت مجتمع های مسکونی از منظر آمایش سرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی شهرستان بردسیر) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 92-107]
 • شهرستان نور توسعه پایدار گردشگری روستاهای شهرستان نور مبتنی بر شناخت احساس امنیت ساکنین روستاها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 117-129]
 • شهر سلماس ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 21-37]
 • شهر شطرنجی واکاوی شاخص های پدافند غیر عامل در شهرهای شطرنجی میانه اندام: (مطالعه موردی: شهر سلماس) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 14-33]
 • شهرک اکباتان اولویت بندی شاخص های طراحی فضای مابین مجتکع های مسکونی براساس اصول پدافند غیر عامل (نمونه موردی : شهرک اکباتان تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-23]
 • شهر کرمانشاه مسیر یابی بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم PSO و روش IHWP(نمونه موردی: خط انتقال نیروگاه کرمان به ارگ جدید بم) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 55-64]
 • شهر کرمانشاه سنجش آسیبپذیری شهر کرمانشاه در برابر بحران با استفاده از روش تلفیقی BWM_ WASPAS [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 56-70]
 • شهر مشهد ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بیمارستان های فرامنطقه ای شهر مشهد با استفاده از مدل IHWP [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 58-75]
 • شهر همدان ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری در حملات موشکی از منظر پدافند غیرعامل و ارائه راهکارهای مناسب جهت تخلیه و اسکان در مواقع بحران( مطالعه موردی: همدان) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 82-103]
 • شهر هوشمند ارزیابی شاخص‌های زیست پذیریِ شهرهایِ هوشمند در دوران پساکرونا (مطالعه موردی منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 39-54]
 • شهر هوشمند تبیین رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین شهری در شهر هوشمند با استفاده از روش پرامتی (مطالعه موردی : منطقه 22 شهرداری شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 124-142]
 • شهر هوشمند ارایه یک مدل زیرساخت برای توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 67-82]
 • شهرهوشمند حوزه‌های کاربردی حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهر هوشمند [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 59-72]

ص

 • صنایع نفت و گاز ارزیابی کیفی وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در زمان وقوع رویدادهای طبیعانه لرزه‌ای در شهر تهران با کمک از درس آموزی‌های حاصله از حوادث گذشته [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 18-34]
 • صنعتی سازی بررسی و ارزیابی تاثیر محیط کلان اقتصاد ایران بر فرآیند صنعتی سازی مصالح نوین ساختمانی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]

ط

 • طبقه بندی فازی ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله مبتنی بر روش هوشمند فازی شهودی بهبود یافته با الگوریتم سیاهچاله (نمونه موردی : مناطق سیزده گانه شهر مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-43]
 • طراحی ساختمان هوشمند طراحی ساختمان هوشمند با حداکثر تاب آوری با توجه به مدیریت انرژی (مطالعه موردی : ساختمان مسکونی پنج طبقه واقع در کلان شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 47-60]
 • طراحی شهری ارزیابی مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی (مورد پژوهی : محله نعیم آباد یزد) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 37-54]
 • طراحی شهری تاثیر طراحی شهری بر امنیت فضاهای شهری نمونه موردی :شهر جدید سهند [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 55-65]
 • طراحی شهری بررسی مؤلفه‌های کیفیت طراحی شهری تاب آور در محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محله لشگر، منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 99-117]
 • طراحی فراگیر طراحی فراگیر مسکن و دسترسی پذیری ایمن (مطالعه موردی : محله ی اوین شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 143-159]
 • طراحی معماری الزامات پدافند غیرعامل در طراحی اماکن ورزشی با هدف بهره برداری چند منظوره در مواقع بحران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 80-98]
 • طراحی معماری راهکارهای موثر بر افزایش ضریب ایمنی/امنیتی در طرح معماری مجموعه های صنعتی نیروگاهی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]
 • طرح انتقال آب دریای خزر بازشناسی ابعاد و مسائل طرح انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 48-67]
 • طرح راهبردی اهداف و چشم‌انداز طرح حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها در افق 5 ساله [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-15]

ظ

 • ظرفیت های محلی تحلیل بازآفرینی پایدار شهری در بهبود کیفیت زندگی مناطق فرسوده با رویکرد مشارکت مردمی ( مطالعه موردی: محله سرخور بندرگناوه ) [دوره 6، شماره 3، 1402]

ع

 • عملکرد پلیس شهر اهر بررسی و سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی : شهر اهر) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 33-47]
 • عملکرد شبکه آبرسانی تحلیل آسیب پذیری شبکه آب رسانی به روش تئوری گراف [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 105-123]
 • عوامل فضایی ارزیابی نقش عوامل فضایی فقر شهری و پهنه‌بندی در راستای اقدامات پدافند غیر‌عامل (نمونه‌ی مورد مطالعه‌ی کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 24-36]

ف

 • فازی شهودی ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله مبتنی بر روش هوشمند فازی شهودی بهبود یافته با الگوریتم سیاهچاله (نمونه موردی : مناطق سیزده گانه شهر مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-43]
 • فاصله بهینه بهینه سازی فاصله تونلهای دوقولو در خاک های ماسه ای با رویکرد کاهش اثرات ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-55]
 • فرآیند تحلیل شبکه فازی اولویت بندی ریسک های حریق در ساختمان های بلند با استفاده از مدل ترکیبی FISM و FANP [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 75-100]
 • فراساحل نفت و گاز طراحی مدل انتقال تکنولوژی در حوزه فراساحل صنعت نفت و گاز کشور: رویکرد آمیخته [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 17-34]
 • فرم و بافت شهری تحلیل شبکه بهره گیری از تحلیل های شبکه - فرم مبنا به منظور سنجش میزان تاب آوری کالبدی بافت محلات شهری (نمونه مورد پژوهی: محله سنگلج تهران) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 47-65]
 • فرودگاه های غیر نظامی ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت نمونه موردی: فرودگاه های بین المللی غیر نظامی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 52-75]
 • فضا‌های بی‌دفاع شهری پویاسازی فضا‌های بی‌دفاع شهری (مورد پژوهی: منطقه یک شهر تبریز) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 87-110]
 • فضاهای زیرسطحی مطالعه قابلیتهای شهرسازی زیرزمینی در ارتقای ایمنی شهر با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 101-119]
 • فضا‌های شهری پویاسازی فضا‌های بی‌دفاع شهری (مورد پژوهی: منطقه یک شهر تبریز) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 87-110]
 • فضاهای شهری تبیین نقش پیاده راه ها در ارتقائ امنیت در فضاهای شهری جرم خیز و ایجاد سرزندگی در بافت های تاریخی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 44-55]
 • فضاهای شهری بررسی و سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی : شهر اهر) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 33-47]
 • فضاهای شهری شهری ایمن با مناسب سازی فضای شهر برای افراد ناتوان، کم توان و سالمندان و تعیین اولویت اصلاح این فضاها (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 114-123]
 • فضاهای شهری امن تبیین راهنمای طراحی فضاهای شهری امن به منظور ارتقاء ارزش املاک نمونه موردی: پارک قلمستان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-89]
 • فضاهای شهری دوستانه تبیین شاخص های طراحی و مکان یابی فضاهای شهری دوستانه ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: محله سورو بندرعباس [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 102-87]
 • فضای آموزشی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی : دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • فضای جریان ها تبیین رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین شهری در شهر هوشمند با استفاده از روش پرامتی (مطالعه موردی : منطقه 22 شهرداری شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 124-142]
 • فضای سبز شهری ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 37-49]
 • فضای شهری ارزیابی کیفی معماری کلانتری به مثابه فضای شهری عمومی – عملکردی بر اساس روش ترجیحات کاربر، مورد مطالعه ۲۸ کلانتری تهران بزرگ [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 35-60]
 • فضای شهری تاثیر طراحی شهری بر امنیت فضاهای شهری نمونه موردی :شهر جدید سهند [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 55-65]
 • فضای شهری تحلیل طراحی فضاهای شهری ایمن برای زنان براساس تعاملات اجتماعی مادر و کودک (پارک بانوان آنا در تبریز) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 49-67]
 • فضای شهری بررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخص های جهانی (چالشها و راهکارها) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 104-117]
 • فضای قابل دفاع مطالعه تطبیقی نظریه‌های طراحی کالبدی محیطی امن و ارائه راهنمای طراحی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 99-115]
 • فضای مابین اولویت بندی شاخص های طراحی فضای مابین مجتکع های مسکونی براساس اصول پدافند غیر عامل (نمونه موردی : شهرک اکباتان تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-23]
 • فقر شهری ارزیابی نقش عوامل فضایی فقر شهری و پهنه‌بندی در راستای اقدامات پدافند غیر‌عامل (نمونه‌ی مورد مطالعه‌ی کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 24-36]
 • فناوری ارایه یک آنتولوژی برای مدل سازی مفهومی سیستم مدیریت ترافیک شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فناوری اطلاعات جغرافیایی ارتقاء سطح عملکردی معماری با تاکید بر پدافند غیرعامل با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 40-51]
 • فناوری پیشرفته ارزیابی و تحلیل الگوی یکپارچه توسعه کار آفرینی فناوری‌های پیشرفته (high-tech) با رویکرد زیست بوم فناوری و نقش آن در ایمنی و اقتصاد شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 73-98]

ک

 • کارآفرینی ارزیابی و تحلیل الگوی یکپارچه توسعه کار آفرینی فناوری‌های پیشرفته (high-tech) با رویکرد زیست بوم فناوری و نقش آن در ایمنی و اقتصاد شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 73-98]
 • کاربردی حوزه‌های کاربردی حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهر هوشمند [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 59-72]
 • کاربری زمین شهری مفاهیم کالبدی به منظور کاهش خطر ناشی از شیوع بیماری های واگیردار در شهرهای ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 78-92]
 • کاربری فرا منطقه ای تحلیل اثرات ناشی از استقرار کاربری های فرا منطقه ای در کیفیت زندگی محیط های مسکونی بافت های فرسوده شهری از نگاه شهروندان (نمونه موردی : منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 68-80]
 • کارگاه های شهری کاربرد الگوریتم ACO در مدیریت طراحی و تجهیز ایمن و بهینه کارگاه های شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 39-57]
 • کالبد خارجی بررسی شاخص های معماری کالبد خارجی بناهای درمانی از منظر پدافند غیر عامل با استفاده از روش AHP [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 109-123]
 • کاهش آسیب پذیری امکان سنجی کاربری دوم برای مساجد مراکز حیاتی و حساس با استفاده از روش SWARA و VIKOR [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 85-94]
 • کاهش خطرپذیری تبیین شاخص های طراحی و مکان یابی فضاهای شهری دوستانه ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: محله سورو بندرعباس [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 102-87]
 • کاهش مصرف انرژی الگوی بهینه مورفولوژی نمای ساختمان های مسکونی مبتنی بر کنترل دمای هوای داخلی در اقلیم گرم و مرطوب [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • کرد علیا بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 14-30]
 • کرمان ارزیابی آسیب پذیری مدارس با رویکرد پدافند غیرعامل در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • کلانتری ارزیابی کیفی معماری کلانتری به مثابه فضای شهری عمومی – عملکردی بر اساس روش ترجیحات کاربر، مورد مطالعه ۲۸ کلانتری تهران بزرگ [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 35-60]
 • کلان‌شهر اهواز ارزیابی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل (نمونه موردی: کلان شهر اهواز) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 19-35]
 • کلانشهر اهواز تحلیل تطبیقی شاخص های کالبدی شهر ایمن در کلانشهر اهواز با استفاده از Geoda و GIS (مطالعه موردی: محله های کیانپارس، گلستان و سپیدار) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 55-77]
 • کلانشهراهواز رویکرد پدافند غیرعامل در سنجش ضریب ایمنی کالبدی- انسانی محیط شهری (مطالعه موردی: منطقه یک کلانشهر اهواز) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-93]
 • کلانشهر تبریز تحلیل تاب آوری زیرساخت های حیاتی شهری با رویکرد چرخه سازگاری در برابر مخاطرات نمونه موردی کلانشهر تبریز [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 50-66]
 • کلانشهر تبریز ارزیابی مؤلفه‌های امنیت زیست محیطی در کلان‌شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلان شهر مشهد تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کلان شهر مشهد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 123-138]
 • کلونی مورچگان کاربرد الگوریتم ACO در مدیریت طراحی و تجهیز ایمن و بهینه کارگاه های شهری [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 39-57]
 • کلیدواژه‌ها: محیط زیست واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • کووید 19 آینده نگاری شناسایی عوامل کلیدی صنعت گردشگری پایدار شهر خرم آباد با تاکید بر اثر همه گیری کویید 19 به منظور ارائه راهکارهایی برای تاب آوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]
 • کووید 19 شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تاب آوری پاندمیک شهری بر مبنای فرا تحلیل ادبیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت تاثیر طراحی شهری بر امنیت فضاهای شهری نمونه موردی :شهر جدید سهند [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 55-65]
 • کیفیت تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت ساختمان های مسکونی لوکس در ایران با تاکید بر تاب آوری با رویکرد BWM فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی تحلیل اثرات ناشی از استقرار کاربری های فرا منطقه ای در کیفیت زندگی محیط های مسکونی بافت های فرسوده شهری از نگاه شهروندان (نمونه موردی : منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 68-80]
 • کیفیت معماری ارزیابی کیفی معماری کلانتری به مثابه فضای شهری عمومی – عملکردی بر اساس روش ترجیحات کاربر، مورد مطالعه ۲۸ کلانتری تهران بزرگ [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 35-60]

گ

 • گراندد تئوری شناسایی ابعاد و عوامل رانت زمین و مسکن در ایران با استفاده از گراندد تئوری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 100-113]
 • گردشگری پایدار آینده نگاری شناسایی عوامل کلیدی صنعت گردشگری پایدار شهر خرم آباد با تاکید بر اثر همه گیری کویید 19 به منظور ارائه راهکارهایی برای تاب آوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]
 • گردشگری روستایی توسعه پایدار گردشگری روستاهای شهرستان نور مبتنی بر شناخت احساس امنیت ساکنین روستاها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 117-129]
 • گردشگری شهری آینده نگاری شناسایی عوامل کلیدی صنعت گردشگری پایدار شهر خرم آباد با تاکید بر اثر همه گیری کویید 19 به منظور ارائه راهکارهایی برای تاب آوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]
 • گسست فضایی ابعاد تاب‌آوری شهری در شرایط بحران به منظور کاهش گسست‌های فضایی (مطالعة موردی: مناطق 2 و 12 شهر تهران) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • گسل ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر آذرشهر در برابر زلزله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]

م

 • ماتریس SWOT ارزیابی آسیب شناسی بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب با رویکرد تئوری استخوان ماهی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-49]
 • متخصصین معماری مؤلفه‌های معماری مؤثر بر کاهش آسیب‌پذیری ساختمان در برابر حریق (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-89]
 • مجتمع مسکونی ارائه الگویی نوین درساخت مجتمع های مسکونی از منظر آمایش سرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی شهرستان بردسیر) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 92-107]
 • مجتمع مسکونی اولویت بندی شاخص های طراحی فضای مابین مجتکع های مسکونی براساس اصول پدافند غیر عامل (نمونه موردی : شهرک اکباتان تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-23]
 • مجتمع‌های مسکونی شناسایی مؤلفه‌های تاب‌آوری مجتمع‌های مسکونی در بحران همه‌گیری بیماری‌ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-48]
 • مجموعه شهری تاثیرات گسترش پیراشهرنشینی در هاله کلانشهری تهران بر نظام شهری کشور در دوره 95 - 1335 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 14-30]
 • مجموعه های صنعتی نیروگاهی راهکارهای موثر بر افزایش ضریب ایمنی/امنیتی در طرح معماری مجموعه های صنعتی نیروگاهی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]
 • محصولات و خدمات فرهنگی تبیین الگوی بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی در شهرداری تهران (رویکرد پدافند غیرعامل) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 67-87]
 • محلات زنجان تحلیل فضایی تاب آوری کالبدی الگوهای محلات به کمک تکنیک موران (نمونه موردی: محلات زنجان) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 40-55]
 • محله ارزیابی مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی (مورد پژوهی : محله نعیم آباد یزد) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 37-54]
 • محله بهره گیری از تحلیل های شبکه - فرم مبنا به منظور سنجش میزان تاب آوری کالبدی بافت محلات شهری (نمونه مورد پژوهی: محله سنگلج تهران) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 47-65]
 • محله خوب‌بخت تهران ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش IHWP (نمونه موردی محله خوبخت) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 66-78]
 • محله طاهر و منصور ارزیابی میزان تاب آوری محلات شهری (نمونه مطالعاتی: محله طاهر و منصور کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 52-67]
 • محله لشگر منطقه 8 شهرداری تهران بررسی مؤلفه‌های کیفیت طراحی شهری تاب آور در محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محله لشگر، منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 99-117]
 • محله‌ی راهبند ساری برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه‌های رفتاری ساکنان (نمونه‌ی موردی محله‌ی راهبند ساری) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-81]
 • محورهای تاریخی شناسایی عوامل مؤثر بر هویتمندی نماهای ساختمانی در محورهای تاریخی (مورد مطالعه :خیابان شهید قامت بیات زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 61-78]
 • محیط امن تبیین شاخص های طراحی و مکان یابی فضاهای شهری دوستانه ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: محله سورو بندرعباس [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 102-87]
 • محیط زیست بازشناسی ابعاد و مسائل طرح انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 48-67]
 • محیط زیست ارزیابی مؤلفه‌های امنیت زیست محیطی در کلان‌شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • محیط شهری ارزیابی نقش عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در محیط های شهری مطالعه موردی : منطقه 11 [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-15]
 • محیط مسکونی فرسوده تحلیل اثرات ناشی از استقرار کاربری های فرا منطقه ای در کیفیت زندگی محیط های مسکونی بافت های فرسوده شهری از نگاه شهروندان (نمونه موردی : منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 68-80]
 • مخاصمات مسلحانه بررسی چالش‌های حقوق بین‌المللی در مواجه با حملات سایبری و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از چالش‌های مذکور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 95-128]
 • مخاطرات ارزیابی ریسک ایستگاه‌های مترو در مواجهه با تهدیدات انسان‌ساخت و مخاطرات طبیعی با روش رمکپ‌پلاس (مطالعه موردی: ایستگاه‌های خط یک مترو کلان‌شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخاطرات انسانی ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]
 • مخاطرات ایمنی شناسایی و اولویت بندی مخاطرات ایمنی قابل پیشگیری در پروژه‌های انبوه‌سازی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند‌معیاره با رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخاطرات بشر شناسایی و ارزیابی مولفه های سیستم حمل و نقل هوشمند با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 76-87]
 • مخاطرات زمستانی ارزیابی معابر منطقه یک شهر تهران در مواجهه با بحران‌های زمستانی با استفاده از روش ANP [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 25-35]
 • مخاطرات طبیعی ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]
 • مخاطرات طبیعی تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]
 • مخاطرات طبیعی اولویت‌بندی شاخصه‌های مبتنی بر کاهش آسیب‌پذیری مراکز حیاتی با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (نمونه مطالعاتی: منطقه پنج شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-13]
 • مخاطرات طبیعی ارزیابی کیفی وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در زمان وقوع رویدادهای طبیعانه لرزه‌ای در شهر تهران با کمک از درس آموزی‌های حاصله از حوادث گذشته [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 18-34]
 • مخاطرات محیطی شناسایی و اولویت بندی مولفه های آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 94-109]
 • مخاطرات محیطی شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تاب آوری پاندمیک شهری بر مبنای فرا تحلیل ادبیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدارس ارزیابی آسیب پذیری مدارس با رویکرد پدافند غیرعامل در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • مدل AHP مکانیابی پناهگاه‌های اضطراری چندمنظوره با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی:شهر سبزوار) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 66-84]
 • مدل AHP ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر آذرشهر در برابر زلزله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • مدل IHWP ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بیمارستان های فرامنطقه ای شهر مشهد با استفاده از مدل IHWP [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 58-75]
 • مدل آمار فضایی تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]
 • مدل پرامتی تبیین رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین شهری در شهر هوشمند با استفاده از روش پرامتی (مطالعه موردی : منطقه 22 شهرداری شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 124-142]
 • مدل تاپسیس ارزیابی تاب‌آوری کالبدی با استفاده از مدل TOPSIS - AHP با تأکید بر مسکن (نمونه موردی مطالعه شهرستان‌های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]
 • مدل تحلیل سلسله‌مراتبی فازی FAHP سنجش ضریب تاب آوری شهر در برابر بحران (نمونه‌ی موردی: شهر زاهدان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • مدل ترکیبی مدل ترکیبی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 31-39]
 • مدل داده‌بنیاد تدوین الگوی انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز پارس جنوبی از منظر یادگیری تکنولوژیک با تأکید بر تداوم کارکرد [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • مدل‌سازی اطلاعات ساختمان اولویت‌بندی المان‌های تأسیساتی در فرایند رفع تداخل‌ها از منظر هزینه و زمان با استفاده از روش فازی- سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • مدل‌سازی اطلاعات ساختمان شناسایی و اولویت بندی مخاطرات ایمنی قابل پیشگیری در پروژه‌های انبوه‌سازی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند‌معیاره با رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل سازی اطلاعات ساختمان ارتقاء سطح عملکردی معماری با تاکید بر پدافند غیرعامل با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 40-51]
 • مدلسازی ساختاری اولویت بندی ریسک های حریق در ساختمان های بلند با استفاده از مدل ترکیبی FISM و FANP [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 75-100]
 • مدل سازی ساختاری تفسیری طراحی مدل انتقال تکنولوژی در حوزه فراساحل صنعت نفت و گاز کشور: رویکرد آمیخته [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 17-34]
 • مدل مفهومی ارایه یک آنتولوژی برای مدل سازی مفهومی سیستم مدیریت ترافیک شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل منطق فازی رویکرد پدافند غیرعامل در سنجش ضریب ایمنی کالبدی- انسانی محیط شهری (مطالعه موردی: منطقه یک کلانشهر اهواز) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-93]
 • مدل های تخلیه ارزیابی مدل های تخلیه جمعیت ساختمان ها در شرایط اضطراری و مقایسه ی پدیده ی ازدحام در مدل های دینامیک سیالات و عامل محور [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • مدلهای مرجع شهر هوشمند ارایه یک مدل زیرساخت برای توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 67-82]
 • مدل وایکور جانمایی بهینه مراکز اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از تحلیل فضایی GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره وایکور Vikor مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 104-116]
 • مدیریت اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • مدیریت انرژی طراحی ساختمان هوشمند با حداکثر تاب آوری با توجه به مدیریت انرژی (مطالعه موردی : ساختمان مسکونی پنج طبقه واقع در کلان شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 47-60]
 • مدیریت بحران سنجش ضریب تاب آوری شهر در برابر بحران (نمونه‌ی موردی: شهر زاهدان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • مدیریت بحران مسیریابی بهینه تخلیه اضطراری در بافت‌های مرکزی شهری (نمونه مورد مطالعه: منطقه 1 شهرداری اصفهان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-94]
 • مدیریت بحران معرفی روشی برای تعیین حریم امن توسعه بافت های شهری در معرض خطر انفجار انبارهای نفت (مطالعه موردی انبارهای نفت تهران) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]
 • مدیریت بحران بهره گیری از تحلیل های شبکه - فرم مبنا به منظور سنجش میزان تاب آوری کالبدی بافت محلات شهری (نمونه مورد پژوهی: محله سنگلج تهران) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 47-65]
 • مدیریت بحران ارزیابی بهره وری ساختمان های پیش ساخته و بتن درجا به منظور اسکان پس از بحران با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره ویکور (VIKOR) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 124-145]
 • مدیریت بحران شناسایی و ارزیابی مولفه های سیستم حمل و نقل هوشمند با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 76-87]
 • مدیریت بحران جانمایی بهینه مراکز اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از تحلیل فضایی GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره وایکور Vikor مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 104-116]
 • مدیریت بحران سنجش تابآوری زیر ساختی و کالبدی شهرها در مدیریت سوانح طبیعی (زلزله) ، نمونه موردی: شهر نوشهر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 130-146]
 • مدیریت ریسک مدل ترکیبی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 31-39]
 • مدیریت ریسک مدیریت ریسک و دفاع غیرعامل در سدسازی؛ با تاکید بر ریسک های حوزه حفاری سد مخزنی هراز [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 88-110]
 • مدیریت واحد شهری طراحی الگوی مدیریت واحد بحران های شهری از منظر پدافند غیرعامل کشور [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-32]
 • مراکز بیمارستانی مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: (منطقه پنج شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-39]
 • مراکزتامین آب جایگزین ارزیابی آسیب پذیری شبکه حمل و نقل در شرایط زلزله جهت تعیین مراکز تامین آب جایگزین (نمونه مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • مراکز حیاتی اولویت‌بندی شاخصه‌های مبتنی بر کاهش آسیب‌پذیری مراکز حیاتی با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (نمونه مطالعاتی: منطقه پنج شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-13]
 • مراکز درمانی صحرایی ارزیابی ساختار بیمارستان های صحرایی براساس تحلیل تجارب انجام شده در زمان جنگ [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 111-126]
 • مرکز شهر مسیریابی بهینه تخلیه اضطراری در بافت‌های مرکزی شهری (نمونه مورد مطالعه: منطقه 1 شهرداری اصفهان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-94]
 • مرور سیستماتیک شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تاب آوری پاندمیک شهری بر مبنای فرا تحلیل ادبیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرورسیستماتیک مرور سیستماتیک شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های تاب آوری شهری با بررسی چالش ها و فرصتها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 100-119]
 • مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها بررسی چالش‌های حقوق بین‌المللی در مواجه با حملات سایبری و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از چالش‌های مذکور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 95-128]
 • مسئولیت مدنی آسیب شناسی قانون گذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 111-119]
 • مساجد امکان سنجی کاربری دوم برای مساجد مراکز حیاتی و حساس با استفاده از روش SWARA و VIKOR [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 85-94]
 • مسکن ارزیابی تاب‌آوری کالبدی با استفاده از مدل TOPSIS - AHP با تأکید بر مسکن (نمونه موردی مطالعه شهرستان‌های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]
 • مسکن ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 21-37]
 • مسکن طراحی فراگیر مسکن و دسترسی پذیری ایمن (مطالعه موردی : محله ی اوین شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 143-159]
 • مسکن پایدار ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 21-37]
 • مسیر بهینه ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله مبتنی بر روش هوشمند فازی شهودی بهبود یافته با الگوریتم سیاهچاله (نمونه موردی : مناطق سیزده گانه شهر مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-43]
 • مسیریابی مسیریابی بهینه تخلیه اضطراری در بافت‌های مرکزی شهری (نمونه مورد مطالعه: منطقه 1 شهرداری اصفهان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-94]
 • مشارکت اجتماعی کارکرد سیاست‌های پدافند غیرعامل کشور بر سرمایه اجتماعی در ایران (دهه 90) [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 143-164]
 • مشارکت و انسجام اجتماعی سیاست‌های پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شاخص مشارکت و انسجام اجتماعی) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 70-86]
 • مصالح نما الگوی بهینه مورفولوژی نمای ساختمان های مسکونی مبتنی بر کنترل دمای هوای داخلی در اقلیم گرم و مرطوب [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • مطالعه تطبیقی مورد محور مطالعه تطبیقی تاب آوری اجتماعی در راستای اهداف بازآفرینی شهری (نمونه موردی: محلات ایران؛ فیلیپین و مالزی) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 94-109]
 • معابر شهری ارزیابی معابر منطقه یک شهر تهران در مواجهه با بحران‌های زمستانی با استفاده از روش ANP [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 25-35]
 • معادلات ساختاری تدوین الگوی انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز پارس جنوبی از منظر یادگیری تکنولوژیک با تأکید بر تداوم کارکرد [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • معلولین جسمی-حرکتی شهری ایمن با مناسب سازی فضای شهر برای افراد ناتوان، کم توان و سالمندان و تعیین اولویت اصلاح این فضاها (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 114-123]
 • معماری بومی بوشهر الگوی بهینه مورفولوژی نمای ساختمان های مسکونی مبتنی بر کنترل دمای هوای داخلی در اقلیم گرم و مرطوب [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • معماری روستایی راهبردهای احیای پایدار سکونتگاه های روستایی مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل با رویکرد ایجاد دهکده شهری؛ محدوده مورد مطالعه: روستاهای شهرستان نور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • معماری محوطه ارائه ی مدل مهندسی ارزش به منظور بهینه سازی راهکارهای معماری کاهش آسیب پذیری محوطه ساختمان های اداری حیاتی در مقابل تهدیدات تروریستی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 59-74]
 • معیار های ایمنی کالبدی تحلیل مولفه های موثر بر ایمنی کالبدی در الگو های پدافند غیر عامل (مورد مطالعه : بافت آسیب پذیر شهر کاشان) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 61-84]
 • مفاهیم کالبدی مفاهیم کالبدی به منظور کاهش خطر ناشی از شیوع بیماری های واگیردار در شهرهای ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 78-92]
 • مکان امن و پایدار کاربست ویژگی های مکان امن و پایدار به منظور ارتقای امنیت فضاهای شهری؛ نمونه ی پژوهشی محدوده ی مرکزی شهر سنندج [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 19-42]
 • مکان امنیت جستاری بر پدیده ناامنی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد منطقه ای: تحلیل مبتنی بر عملکرد شهرستان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 56-77]
 • مکان یابی مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: (منطقه پنج شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-39]
 • مکانیابی مکانیابی پناهگاه‌های اضطراری چندمنظوره با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی:شهر سبزوار) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 66-84]
 • مکانیابی مدیریت ریسک و دفاع غیرعامل در سدسازی؛ با تاکید بر ریسک های حوزه حفاری سد مخزنی هراز [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 88-110]
 • مناسب سازی محیط شهری ایمن با مناسب سازی فضای شهر برای افراد ناتوان، کم توان و سالمندان و تعیین اولویت اصلاح این فضاها (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 114-123]
 • مناطق ۲ و ۱۲ شهر تهران ابعاد تاب‌آوری شهری در شرایط بحران به منظور کاهش گسست‌های فضایی (مطالعة موردی: مناطق 2 و 12 شهر تهران) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • منطق فازی ارزیابی آسیب پذیری شهر پردیس با رویکرد پدافند غیرعامل و استفاده از روش همپوشانی فازی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 16-32]
 • منطقه 10 شهرداری تهران سنجش میزان تاب آوری کالبدی محلات شهری در برابر زلزله با به کارگیری روش ویکور (نمونه موردی : منطقه 10 شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 90-103]
 • منطقه 11 ارزیابی نقش عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در محیط های شهری مطالعه موردی : منطقه 11 [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-15]
 • منطقه 11 شهرداری تهران جانمایی بهینه مراکز اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از تحلیل فضایی GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره وایکور Vikor مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 104-116]
 • منطقه 12 تهران تحلیل اثرات ناشی از استقرار کاربری های فرا منطقه ای در کیفیت زندگی محیط های مسکونی بافت های فرسوده شهری از نگاه شهروندان (نمونه موردی : منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 68-80]
 • منطقه 12 تهران پهنه بندی منطقه 12 تهران از نظر میزان آسیب در برابر خطرات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 43-57]
 • منطقه 12 شهرداری تهران ارزیابی شاخص‌های زیست پذیریِ شهرهایِ هوشمند در دوران پساکرونا (مطالعه موردی منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 39-54]
 • منطقه 1 شهرداری تهران ارزیابی معابر منطقه یک شهر تهران در مواجهه با بحران‌های زمستانی با استفاده از روش ANP [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 25-35]
 • منطقه 6 شهر تهران مدل‌سازی آسیب‌پذیری دارایی‌های کلیدی شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 14-22]
 • منطقه-شهر تعیین منطقه شهری با استفاده از روش جاذبه (اندازه گیری جریان‌ها و فاصله از مرکز) و تحلیل تاب‌آوری مناطق شهری (مطالعه موردی: منطقه شهری سمنان) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-103]
 • منطقه یک شهر تبریز پویاسازی فضا‌های بی‌دفاع شهری (مورد پژوهی: منطقه یک شهر تبریز) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 87-110]
 • مهندسی ارزش ارائه ی مدل مهندسی ارزش به منظور بهینه سازی راهکارهای معماری کاهش آسیب پذیری محوطه ساختمان های اداری حیاتی در مقابل تهدیدات تروریستی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 59-74]
 • موانع و راهکار موانع و راهکارهای هوشمندسازی حمل ونقل درون شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی: شهر ارومیه) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 16-34]
 • موران ارزیابی تاب‌آوری کالبدی با استفاده از مدل TOPSIS - AHP با تأکید بر مسکن (نمونه موردی مطالعه شهرستان‌های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]
 • موشکباران بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-51]
 • میان آباد اسلامشهر تحلیل ساختاری عوامل موثر بر وضعیت آینده تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-91]
 • میانگین گیری وزن دار ترتیبی ارزیابی آسیب پذیری پهنه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل، مورد پژوهی: مناطق 10 گانه شهرداری شیراز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 23-46]
 • میانه اندام واکاوی شاخص های پدافند غیر عامل در شهرهای شطرنجی میانه اندام: (مطالعه موردی: شهر سلماس) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 14-33]

ن

 • ناتوانی طراحی فراگیر مسکن و دسترسی پذیری ایمن (مطالعه موردی : محله ی اوین شهر تهران) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 143-159]
 • نحو فضا سنجش میزان آسیب پذیری سکونتگاههای شهری در مخاطرات محیطی در جهت حرکت به سمت شهرهای پایدار(مطالعه موردی:سکونتگاههای سنتی دزفول و بروجرد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-47]
 • نرم افزار Matlab و GIS بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-51]
 • نرم افزار سوپر دسیژن تحلیل مولفه های موثر بر ایمنی کالبدی در الگو های پدافند غیر عامل (مورد مطالعه : بافت آسیب پذیر شهر کاشان) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 61-84]
 • نظارت طبیعی مطالعه تطبیقی نظریه‌های طراحی کالبدی محیطی امن و ارائه راهنمای طراحی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 99-115]
 • نظریه واردن تحلیل آسیب پذیری شبکه آب رسانی به روش تئوری گراف [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 105-123]
 • نظم محیط مدل یابی رابطه ساختاری نظم محیط، حس تعلق و دلبستگی به مکان با میزان سطح امنیت [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-92]
 • نعیم آباد ارزیابی مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی (مورد پژوهی : محله نعیم آباد یزد) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 37-54]
 • نقشه جغرافیای ناامنی تبیین راهنمای طراحی فضاهای شهری امن به منظور ارتقاء ارزش املاک نمونه موردی: پارک قلمستان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-89]
 • نوشهر سنجش تابآوری زیر ساختی و کالبدی شهرها در مدیریت سوانح طبیعی (زلزله) ، نمونه موردی: شهر نوشهر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 130-146]

و

 • وابستگی متقابل بررسی جایگاه شاخص های تاب آوری زیرساخت های شهری در فرآیند چرخه ای تاب آوری و در هم کنش آن ها از نظر متخصصان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • واژه های کلیدی طراحی مدل انتقال تکنولوژی در حوزه فراساحل صنعت نفت و گاز کشور: رویکرد آمیخته [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 17-34]

ه

 • هاله شهری تاثیرات گسترش پیراشهرنشینی در هاله کلانشهری تهران بر نظام شهری کشور در دوره 95 - 1335 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 14-30]
 • هزینه بهینه سازی چند هدفه هزینه و انرژی ساختمان های مسکونی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 126-148]
 • همدان واکاوی اصول پدافند غیرعامل در ساختار سنتی بازار همدان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-13]
 • همه‌گیری شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تاب آوری پاندمیک شهری بر مبنای فرا تحلیل ادبیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • همه‌گیری بیماری‌ها شناسایی مؤلفه‌های تاب‌آوری مجتمع‌های مسکونی در بحران همه‌گیری بیماری‌ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-48]
 • هندسه مقطع بهینه سازی فاصله تونلهای دوقولو در خاک های ماسه ای با رویکرد کاهش اثرات ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 46-55]
 • هوشمندسازی موانع و راهکارهای هوشمندسازی حمل ونقل درون شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی: شهر ارومیه) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 16-34]
 • هویت ملی رابطه‌ی جهانی شدن با امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • هویتمندی شناسایی عوامل مؤثر بر هویتمندی نماهای ساختمانی در محورهای تاریخی (مورد مطالعه :خیابان شهید قامت بیات زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 61-78]

ی

 • یادگیری تکنولوژیک تدوین الگوی انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز پارس جنوبی از منظر یادگیری تکنولوژیک با تأکید بر تداوم کارکرد [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • یزد ارزیابی مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی (مورد پژوهی : محله نعیم آباد یزد) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 37-54]