راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات

 (عدم رعایت نکات زیر باعث بازگرداندن مقاله به نویسندگان و طولانی تر شدن پروسه بررسی مقاله خواهد شد)

1- نویسندگان باید پس از ثبت نام، مقالات خود را بر روی وب سایت فصلنامه به آدرس www.ispdrc.ir بارگذاری کنند. پس از بارگذاری نامه‌ی اعلام وصول به طور خودکار برای نویسنده‌ ارسال خواهد شد.

2- مقالات باید در هر دو قالب  MS Word  و PDF  (یکی به عنوان فایل اصلی و دیگری به عنوان فایل الحاقی در وب‌ سایت) به صورت تک ستونی ترجیحاً با فونت B Nazanin  تهیه وارسال شوند.

3- اندازه‌ی هر صفحه برابر با اندازه‌ی A4 و حاشیه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن‌ها به ترتیب برابر با 4، 4، 3 و 3 سانتی‌متر انتخاب شود. متن باید به صورت دو ستونی با عرض 7 سانتی‌ متر برای هر ستون تنظیم شود و فاصله‌ی بین ستون‌ها یک سانتی‌ متر در نظر گرفته شود. در جدول الگوی کلی جانمایی متن در صفحه ارایه شده است.

                  الگوی جانمایی متن در صفحه

مشخصات

اندازه (سانتی‌متر)

عرض ستون‌ها

7

فاصله‌ی بین ستون‌ها

1

فاصله از بالا

4

فاصله از پایین

4

فاصله از راست

3

فاصله از چپ

3

              اندازه و نوع قلم‌های مورد استفاده

نام بخش

نام قلم

اندازه

عنوان دست‌نوشته

بی‌نازنین پررنگ

15

نام پژوهشگران

بی‌نازنین پررنگ

10

مشخصه‌های پژوهشگران

بی‌نازنین

10

عنوان چکیده

بی‌نازنین پررنگ

10

متن چکیده

بی‌نازنین

10

عنوان واژگان کلیدی

بی‌نازنین پررنگ

10

واژگان کلیدی

بی‌نازنین پررنگ

9

زیرنویس صفحه‌ی اول

بی‌نازنین

9

پیکره‌ی دست‌نوشته

بی‌نازنین

11

عنوان سطح اول

بی‌نازنین پررنگ

13

عنوان سطح دوم

بی‌نازنین پررنگ

12

عنوان سطح سوم

بی‌نازنین پررنگ

11

عنوان جدول‌ها و شکل‌ها

بی‌نازنین پررنگ

10

متن جدول‌ها و شکل‌ها

بی‌نازنین

10

مراجع

Times New Roman

9

4- برای نوشتن اعداد اعشاری پارسی، علامت اعشار به صورت زیرنویس شده (Subscribt) به کار برده شود.

5- هر دست‌ نوشته به ترتیب باید دارای عنوان، نام و مشخصه‌های پژوهشگران، واژگان کلیدی، چکیده‌ی پارسی، پیش‌گفتار، پیکره‌ی اصلی پژوهش، نتیجه‌گیری و در نهایت مراجع مورد استفاده باشد. سایر بخش‌ها شامل سپاس‌گزاری، نمادگذاری و پیوست‌ ها همگی در انتهای دست‌ نوشته پس از نتیجه‌گیری و پیش از مراجع قرار می‌گیرد. چکیده‌ی بلند انگلیسی نیز باید در یک فایل جداگانه تهیه و ارسال شود.

6- نام پژوهشگران با قلم بی‌نازنین پررنگ 10 پس از عنوان دست‌ نوشته نگاشته شود. رتبه‌ی علمی یا تحصیلات و نام سازمان متبوع پژوهشگران در زیر نام آن‌ها با قلم بی‌نازنین 10 نوشته شود. چنانچه بعضی از پژوهشگران دارای مشخصه‌ های یکسانی باشند، لازم است مشخصه‌ های ایشان تنها در یک سطر که دارای یک شماره‌ی مشترک با اسامی آن‌ ها است، درج شود. پس از مشخصه‌ های آخرین پژوهشگر باید یک سطر سپید قرار داده شود.

پژوهشگری که عهده‌دار مکاتبات است با قرار دادن نشان ستاره در بالای نام آن مشخص شود. نشانی کامل پستی، شماره‌ی تلفن ثابت و همراه، دورنگار و رایا نامه این پژوهشگر باید در زیرنویس صفحه‌ی اول نوشته شود.

7- چکیده‌ی دست‌ نوشته باید به دو زبان پارسی و انگلیسی نگاشته شود. چکیده‌ی پارسی در ابتدای دست‌ نوشته و چکیده‌ی بلند انگلیسی باید در یک فایل جداگانه تهیه شود. توجه شود که در چکیده‌های پارسی و انگلیسی از آوردن شکل، جدول و نمودار پرهیز شود. پیکره‌ی چکیده‌ی پارسی در یک بند با قلم بی‌نازنین 10 و پیکره‌ی چکیده‌ی انگلیسی با قلم  Times New Roman و با اندازه‌ی 10 نوشته شود.

8- برای نگارش مراجع پژوهش باید ابزار References بکار برده شود. الگوی مورد استفاده در نشریه‌ی «شهر ایمن» الگوی APA  است. در بخش Manage Sources باید نوع مرجع شامل کتاب، نشریه، همایش، گزارش یا یکی از سایر گزینه‌ها انتخاب و تمام بخش‌های پیشنهاد شده و ستاره‌دار برای آن تکمیل شود. نگارش شماره‌ی استاندارد برای کتاب‌ها و مقالات     (ISBN،ISSN  و DOI) الزامی است. سپس از بخش Bibliography سیاهه‌ی مراجع به کار برده شده در پیکره‌ی دست‌ نوشته به ترتیب دیده شدن در یک بند تک‌ستونی جانمایی شود. هر مرجع باید به اولین بخشی که در آن آمده است ارجاع داده شود. مراجع فارسی باید به انگلیسی برگردان شود (Jalali, et al., 2015). برای مثال شیوه‌ی درست نوشتن یک مقاله‌ی کنفرانسی، یک مقاله‌ی علمی- پژوهشی و یک کتاب با استفاده از الگوی APA به ترتیب در بخش مراجع آورده شده است (Jalali & Eftekari, 2008)، (Jalali & Forouhandeh, 2011) و (Singh & Goel, 2006).