نویسنده = غلامرضا میری
سنجش ضریب تاب آوری شهر در برابر بحران (نمونه‌ی موردی: شهر زاهدان)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-34

غلامرضا میری؛ مهیار میر؛ داود شهرکی