نویسنده = حسین ذبیحی
برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه‌های رفتاری ساکنان (نمونه‌ی موردی محله‌ی راهبند ساری)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 59-81

مهدی غفوری؛ آریان رضایی خنکدار؛ حسین ذبیحی