تحلیل شاخص‌های مؤثر در ساختار تاریخی شهر‌های معاصر با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر خوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه معماری، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

بافت‌های تاریخی و فرسوده به دلایلی از قبیل عدم رعایت نظامات مهندسی، شبکه ارتباطی ناکارآمد، عدم وجود تأسیسات و تجهیزات شهری و عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل بیشتر از سایر بافت‌های شهری در معرض تهدیدات و مخاطرات قرار دارند. ازاین‌رو بایستی شاخص‌هایی با رویکرد پدافند غیرعامل تدوین شود تا میزان پایداری ساختار بافت‌های تاریخی تعیین شود. لذا هدف این تحقیق، تحلیل شاخص‌های مؤثر در ساختار تاریخی شهر‌های معاصر با رویکرد پدافند غیرعاملت می‌باشد. نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می‌باشد و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، می‌دانی و پرسشنامه صورت گرفته است. تعداد 10 معیار و 25 شاخص انتخاب و با استفاده از روشANP تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد معیار‌های توزیع متناسب کاربری‌های جاذب جمعیت، مقاومت فیزیکی بافت، حرایم مراکز خطرآفرین، ترکیب بافت شهری و کارایی شبکه معابر به ترتیب با امتیاز 0.109،0.189،0.122،0.12 و 0.106 در پهنه اول تأثیرگذاری در بافت‌های تاریخی و شاخص‌های همجواری و سازگاری، فضا‌های موردنیاز امدادرسانی، دسترسی به مراکز امدادی و درمانی و فضا‌های امن با امتیاز 0.088،0.085،0.078 و 0.065 در پهنه دوم تأثیرگذاری در بافت‌های تاریخی و شاخص نظام تراکمی با امتیاز 0.038 در پهنه سوم تأثیرگذاری در بافت‌های تاریخی هستند و در انتها نیز پیشنهاد‌هایی برای ارتقاء امنیت و ایمنی بافت تاریخی خوی ارائه گردید. 

کلیدواژه‌ها