بانک ها و نمایه نامه ها

سیویلیکا:

این ژورنال تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در این پایگاه نمایه سازی و منتشر می شود

 

مگیران:

این ژورنال تحت حمایت مگیران می باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در پایگاه مگیران نمایه سازی و منتشر می شود