اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 35
تعداد پذیرش 20
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 5
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 2846
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 25 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 57 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 57 روز
درصد پذیرش 57 %