اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 103
تعداد پذیرش 62
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 12
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 158
تعداد مشاهده مقاله 20516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 24 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 53 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 44 روز
درصد پذیرش 60 %