ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری مسکن دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

4 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مهم‌ترین مرحله در برنامه‌ریزی و طراحی فضای سبز شهری توسعه پایدار و ارتقای بهره‌وری فضا‌های سبز شهر است. به همین منظور است که امروزه فضا‌های سبز شهری را چندعملکردی طراحی می‌کنند. در همین راستا، یکی از کارکرد‌های مغفول فضا‌های سبز شهری، کاربرد‌های دفاعی گیاهان در قالب حفاظت از ساختمان‌های کلیدی شهر و حتی فضا‌های عمومی در برابر انفجار‌های تصادفی و عمدی از جمله حملات تروریستی می‌باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای به جمع‌آوری مطالب مرتبط با این زمینه پرداخته شد و به منظور کسب نظر سنجی از جامعه خبرگان، متشکل از 26 نفر، پرسشنامه‌ای جهت وزن دهی به شاخص‌های مؤثر و همچنین امتیاز دهی به هر یک از گزینه‌ها، فراهم گردید. در ادامه با استفاده از روش SWARA نظر خبرگان تحلیل شده و میزان اهمیت و وزن هر یک از شاخص‌های تأثیرگذار بدست آمده و در نهایت با استفاده از روش COPRAS، انواع چیدمان درختان بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که بهترین چیدمان درختان برای کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها، چیدمان متراکم بوده و بعد از آن چیدمان توپوگرافی منطقه بوده است. چیدمان‌های عمودی و خطی به عنوان بدترین چیدمان‌ها برای کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها، شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها