سیاست‌های پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شاخص مشارکت و انسجام اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

2 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

4 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

در سیاست‌های کلی نظام، پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه‌ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌شود و از طرفی بر اساس دیدگاه پاتنام سرمایه اجتماعی، پدیده جامعه‌شناختی است و مواردی چون اعتماد، هنجار‌ها و شبکه‌هاست وکارایی، ارتباط، خلاقیت، حل مسائل جامعه و ... را افزایش می‌دهد. برخی از شاخص‌های آن (مشارکت و انسجام و...) اجتماعی است.
هدف تحقیق دستیابی به میزان تأثیر سیاست‌های پدافند غیرعامل کشور در سرمایه اجتماعی و روش انجام، موردی – زمینه‌ای و نوع آن، کاربردی- توسعه‌ای می‌باشد. جامعه آماری تعدادی از صاحب‌نظران مرتبط به تعداد 400 نفر برآورد شده است، حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 100 برآورد شده است. نتایج تحقیق، بیانگر این است که اجرای سیاست‌های پدافند غیرعامل نظام (مشارکت و انسجام) اجتماعی بستگی دارد که میزان آن در این مطالعه در ناحیه کم است. پیشنهاد‌هایی در این رابطه ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها