ارزیابی مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی (مورد پژوهی : محله نعیم آباد یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری گروه شهرسازی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

 امروزه اکثر مناطق شهری و سکونتگاه‌ها در موقعیتهای جغرافیایی ساخته و بنا شده‌اند که از نظر خطرات طبیعی در معرض انواع تهدیدات و سوانح طبیعی و مصنوع توسط انسانها هستند. دیدگاهی که تا امروز در مدیریت شهری سانحه به آن توجه می‌شده است بیشتر دیدگاهی مقابله‌گرایانه و کم‌کردن خطرات بوده است. در این میان تاب‌آوری مفهومی است که اخیرا و در رویا‌رویی با عدم قطعیتها و ناشناخته ها بکار برده می‌شود . انگیزه و هدف از این مطالعه ، ارزیابی مولفه‌های تاب‌آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی در محله نعیم آباد یزد بدون در نظر گرفتن تهدید مخاطره خاصی می‌باشد. بنابراین، ابتدا مؤلفه‌ها و ابعاد مطرح در تاب‌آوری شهری از بررسی تعداد زیادی از مقالات و پایان‌نامه های داخلی و خارجی مرتبط استخراج و تدقیق گردید. سپس با استفاده از مدل دلفی، نظرات خبرگان و مدیران ارشد شهرداری یزد، اساتید شهرسازی دانشگاهی یزد و نیز مطالعات مقایسه ای ، بعدها و مؤلفه‌های پایانی نگارندگان مقاله ارایه شد و با بررسی و مورد تحلیل قرار دادن پرسشنامه‌ها و مطالعه‌ و ارزیابی دقیق مولفه‌های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری در ابعاد و مؤلفه های مختلف مورد اعتبار سنجی و سنجش قرار گرفت. مطابق تحلیل و محاسبات آماری و مطالعات انجام شده در مدل دلفی، شاخصهایی همچون میزان مشارکت شهروندان ، تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی و پس اندازها و سرمایه خانوارها از عوامل موثر بر مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در متاطق کویری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها