بررسی چالش‌های حقوق بین‌المللی در مواجه با حملات سایبری و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از چالش‌های مذکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

جامعه بین‌المللی که در ابتدا متشکل از دولت‌هایی بود که وابستگی متقابل آنها را در کنار هم در یک اجتماع قرار می‌داد، به برکت تحولات بنیادین و چشمگیر ناشی از پیشرفت‌های حاصله از تکنولوژی، ارتباطات و نیاز به تأمین و تضمین ثبات در اثر تهدید ابزارها و سلاح‌های جدید از یک‌سو پذیرای بازیگران جدید در عرصه روابط بین‌المللی گردید و از سوی دیگر آگاهی و نیاز به همگرایی و همبستگی ناشی از وجود منافع مشترک و ارزش‌های انسانی در آن کاملاً بروز یافته است.قسمت‌های مختلفی متأثر از این بحث است . یکی از حوزه‌های مربوطه بحث مسئولیت بین‌المللی دولت بوده است. از دید کمیسیون حقوق بین‌الملل، محور استناد به مسئولیت، مفهوم دولت زیان دیده است .  از سوی دیگر بحث تروریسم سایبری و تبیین مبانی و ارائه راهکارهای مربوط به آن است. همچنین حملات سایبری و بحث مخاصمات مسلحانه که باید مورد بررسی قرار گیرد. در تمامی این چالش‌ها حقوق بین‌الملل بایستی با ارائه راهکارهایی در جامعه بین‌المللی ، بتواند از بروز زیان به افراد و دولت‌ها جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها