اهداف و چشم‌انداز طرح حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها در افق 5 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دفاع ملی

چکیده

طرح راهبردی حاصل کار طرح‌ریزی‌ راهبردی برای مدیریت راهبردی است که در آن موضوعات و مؤلفه‌های متعددی تعریف، تبیین یا تجویز می‌گردد. بخش مهمّی از طرح راهبردی تبیین مطلوبیت‌هایی است که علاوه بر راهنمایی لازم برای انجام فعالیت‌ها، شناسایی نتایج مورد انتظار و امکان توفیق در دستیابی به وضعیت مطلوب، به تعیین سمت و سو و معنادارکردن فعالیت‌ها نیز خواهد پرداخت. این مطلوبیت‌ها که در قالب اهداف و چشم‌انداز مطرح می‌گردد می‌تواند کیفیت و اثربخشی مورد انتظار را در پیاده‌سازی و اجرای هرچه بهتر طرح به همراه داشته باشد. در طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها نیز یکی از ارکان اصلی طرح در قالب تبیین اهداف و چشم‌انداز مطرح گردیده است که با توجه به اهمیت آنها، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، پرسشنامه، مصاحبه و تعامل فکری با نخبگان در حوزه زیرساخت‌های شهری داده‌های لازم جمع‌آوری و تحلیل شده است. در این پژوهش بمنظور تدوین اهداف و ترسیم چشم‌انداز طرح از منظر داشتن ویژگی‌های مناسب برای یک چشم‌انداز مطلوب، پس از بررسی اسناد بالادستی حوزه حفاظت از زیرساخت و استفاده از نظرات خبرگان، مفاهیم لازم مرتبط با آنها استخراج و بررسی گردیده‌اند که نتایج حاصل پس از تجزیه و تحلیل، اعتبارسنجی و اولویت‌بندی نیز شده است.

کلیدواژه‌ها


 • بی‌نا (1401)، طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت‌های کشور، سازمان پدافند غیرعامل کشور.
 • بی‌نا (1398)، سند راهبردی پدافند شهری کشور، سازمان پدافند غیرعامل کشور.
 • بی‌نا (1398)، دستورالعمل سطح‌بندی مراکز و زیرساخت‌های شهری، تهران: سازمان پدافند غیرعامل کشور.
 • بی‌نا (1398)، قانون مدیریت بحران کشور، تهران: دفتر ریاست جمهوری.
 • بی‌نا (1397)، آنچه شهرداران باید از پدافند غیرعامل بدانند، تهران: انجمن علمی پدافند غیرعامل.
 • بی‌نا (1397)، آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور، تهران: وزارت کشور.
 • بی‌نا (1397)، چارچوب پیشنهادی سند ملّی شهر هوشمند (ماهیت، وضعیت شهرهای کشور، مدل‌های جهانی، راهکارهای اجرای بومی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران.
 • بی‌نا (1395)، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)، تهران: مجلس شورای اسلامی.
 • بی‌نا (1394)، ضوابط ملّی آمایش سرزمین، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • بی‌نا (1394)، دستورالعمل عمومی سطح‌بندی مراکز ثقل، تهران: سازمان پدافند غیرعامل.
 • بی‌نا (1393)، قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 • بی‌نا (1393)، سیاست‌های کلی نظام در بخش شهرسازی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • بی‌نا (1392)، آیین‌نامه ضوابط پدافند غیرعامل در مکان‌یابی مراکز حیاتی و حساس، تهران: سازمان پدافند غیرعامل کشور.
 • بی‌نا (1388)، تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخص‌های آن، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 31/01/1388، تهران، وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری.
 • پاپلی‌یزدی، محمد‌حسین و رجبی سناجردی، حسین (1382)، نظریه‌های شهر و پیرامون، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
 • جلالی فراهانی، غلامرضا (1390)، آشنایی با تهدیدات و انواع آن، تهران: دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر.
 • حسن‌بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، تهران: سمت.
 • حسن‌بیگی، ابراهیم (1394)، مدیریت راهبردی، تهران: سمت.
 • حسن‌بیگی، ابراهیم (1396)، مدیریت راهبردی، تهران: سمت.
 • طاهری، علی (1400)، طرح راهبردی پدافند غیرعامل سامانه حمل‌ونقل ریلی در برابر تهدیدات سخت و سایبر، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع.
 • عبدالله‌خانی، علی (1386)، تهدیدات امنیت ملَّی (شناخت و روش)، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 • مهدی‌زاده، جواد (1383)، تحول در مفهوم، نقش و ساختار کلان‌شهرها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 17، بهار، صص 31-18
 • Maccarthy, Dan (2020), Strategic Plan Elements. Retrieved from https://www.thebalancecareers. com/strategic-plan-elements-2276139.
 • Rome, E., Voß, N., Connelly, A., Carter, J., & Handley, J. (2015). State of the Art Report (1) Urban Critical Infrastructure Systems.
 • United Nations Development Programme (2010), Strategic Planning Manual, Strategic Planning and Policy Development Programme in Bosnia and Herzegovina.