تاثیر طراحی شهری بر امنیت فضاهای شهری نمونه موردی :شهر جدید سهند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و شهرسازی داتشگاه ازاد اسلامی واحد اذرشهر

2 استادیار گروه شهرسازی و معماری ؛ واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

چکیده

پایین بودن امنیت یک مساله مهم در شهرهای جدید امروز است. به همین منظور هدف این مقاله راهنمای طراحی شهری با تاکید بر ارتقا امنیت در فضاهای شهری شهر جدید سهند است. روش پژوهش بر مبنای روش شناسی تحقیق پیمایشی انجام می شود که با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه برای سنجش امتیاز هر معیار از نقطه نظر ساکنان سوالاتی بر مبنای طیف 5 قسمتی لیکرت صورت گرفته است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 383 نفر بدست آمد. برای تجریه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیرزل به همراه نرم افزار SPSS انجام می شود. نتایج یافته ها نشان می دهد که ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاى ﺷﺎﺧﺺ کالبدی برابر 31/7 اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدارى امنیت ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ را توجیه ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاى ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاﺑﺮى ﺑﺎ 67/5 ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ى ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ امنیت در ﻣﻴﺎن شهروندان شهر سهند اﺳﺖ. ﻣﺘﻐﻴﺮ عملکردی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 41/4 ﺑﻮده اﺳﺖ. همجنین با توجه به نتیجه بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون می توان گفت بین امنیت شهروندان و کیفیت فضاهای شهری سهند رابطه مستقیم معنی داری با سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات