ارزیابی و تحلیل ریسک شریان های حیاتی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بندر امیرآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قزوین

2 بوعلی همدان

3 دانشگاه پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل کاستن آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی و دارایی‌های کلیدی در شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات انسان ساخت است. شریان‌های حیاتی، بخشی از بنیان‌های اصلی هر شهر و جامعه به شمار می‌آیند که با آسیب آن‌ها بیشتر منطقه تحت تأثیر قرار می گیرد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی ریسک دارایی‌های کلیدی بندر امیرآباد در استان مازندران در برابر تهدیدات انسان‌ساخت سخت می‌باشد بندر امیرآباد جزو بنادر چندمنظوره و اصلی سطح دو کشور محسوب می‌شود و طبق پیش‌بینی طرح جامع بنادر بازرگانی ایران، به بندر اصلی سطح یک تبدیل خواهد شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. از روش‌های اسنادی (کتابخانه‌ای) و مشاهده و پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات استفاده گردیده و جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 48 نفر انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش ارزیابی ریسک API780 (انجمن نفت آمریکا) می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد دارایی‌های اسکله‌های تجاری و خدمات شرقی و غربی، اسکله رورو، کانال ورودی و دهانه کانال، حوضچه کانال، پست برق، نیروگاه گازی ماهتاب گستر، تأسیسات صنایع فعال، مرکز کنترل و ترافیک دریایی (برج کنترل) و انبار کالاهای خطرناک و جرثقیل‌ها از میزان ریسک بالا (عدد 4 و 5) در برابر تهدیدات سخت برخوردار می‌باشد و در پایان نیز میزان تأثیر راهکارها در میزان کاهش ریسک دارایی‌های کلیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و ریسک مورد بازنگری قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات