الگوی بهینه مورفولوژی نمای ساختمان های مسکونی مبتنی بر کنترل دمای هوای داخلی در اقلیم گرم و مرطوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

راهکارهای معماری نمای ساختمان به شکل سایه ­انداز، مصالح و ابعاد بازشو بر کاهش انتقال حرارت و کاهش تقاضای مصرف انرژی فعال در ساختمان تأثیرگذار است. استان بوشهر با اقلیم گرم و مرطوب بیشترین سرانه مصرف انرژی در کشور را به خود اختصاص داده، لذا بررسی تأثیر راهکارهای معماری بومی در نما جهت کنترل دمای هوای داخلی ضروریست. در راستای اهداف تحقیق، ابتدا به بررسی عملکرد حرارتی مدلهای بومی‌ در راستای کاهش تقاضای بارسرمایشی و سپس به مقایسه نتایج آن با عملکرد حرارتی مدل پایه تحقیق پرداخته شد. سپس تأثیر متغیرهای ابعاد بازشو و مصالح در نما به شکل جداگانه بر عملکرد حرارتی مدل پایه بررسی و متغیر بهینه از هر گروه انتخاب و سپس به شکل ترکیبی در 5 حالت مختلف سایه‌اندازی بررسی و متغیرهای بهینه از بین سایه‌اندازها انتخاب و رفتار حرارتی آن جهت بهبود عملکرد حرارتی فضای داخلی بررسی شد. پژوهش حاضر به مطالعه شرایط اقلیمی بوشهر با استفاده از داده‌های اقلیمی انرژی پلاس و مدل آسایش حرارتی اشری پرداخت. شبیه‌سازی با نرم‌افزار دیزاین­ بیلدر انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که تقاضای بارسرمایشی در حالت بهینه عملکرد نما با پنجره 2×2 و مصالح سیمانی سفید در حالت سایه‌اندازی با تیغه‌های مشبک تا 33 درصد نسبت به مدل پایه در طول سال کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات