ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه

2 گروه جغرافیای دانشگاه مراغه

چکیده

امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان مؤلفه اساسی تأثیرگذار بر چشم انداز بلند‌‌مدت جوامع انسانی مطرح شده است و همچنین مسکن و مسـائل مربوط به آن مسأله‌ای جهانی است و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف به دنبال راه حل‌هایی بـرای حـل مسائل مربوط به آنند. با توجه به اینکه مسکن یکی از مهمترین کاربری‌های شهری اسـت، لـزوم طراحی درست محیط مسکونی امری ضروری است در همین راستا در این تحقیق به بررسی مؤلفه‌های مسکن پایدار در شهر سلماس پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و از آزمون‌های آماری تی‌تک نمونه ای، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی مولفه‌های مسکن پایدار در شهر سلماس نشان‌دهنده این است که؛ مولفه‌ی کالبدی با میانگین 95/2 دارای بیش‌ترین رتبه بوده است و بعد از آن مؤلفه ی زیست محیطی در رتبه‌ی دوم با میانگین 91/2 قرار دارد و اجتماعی در رتبه ی سوم با میانگین 76/2 و مؤلفه دسترسی با میانگین 46/2 ودر نهایت مؤلفه‌ی اقتصادی با میانگین 03/2 آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است که این نتایج نشانگر سهم بسزای مؤلفه‌های کالبدی و زیست محیطی در مسکن پایدار شهر سلماس می‌باشد و کمترین اثرگذاری در مسکن پایدار این شهر مربوط به مؤلفه‌ی اقتصادی است. ضمن اینکه در کل میانگین همه مؤلفه‌ها کمتر از حد مبنا (عدد 3) بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات