حوزه‌های کاربردی حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهر هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 مهندسی برق، مرکز تحقیقات مخابرات ایران (ITRC)، SMIEEE

3 دانشگاه دفاع ملی

4 دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید ستاری

چکیده

شهرهای هوشمند برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شدت به فناوری و داده‌ها متکی هستند. با این حال، این اتکا به فناوری همچنین چالش‌های مهم امنیتی نظیر تهدیدات امنیت سایبری، حریم خصوصی داده‌ها، قابلیت همکاری و فقدان استانداردهای لازم را ایجاد می‌کند. جهت مقابله با این چالش‌ها و همچنین کاهش تقابل‌های امنیت و خدمات اینترنت اشیا در شهرهوشمند، لازم است ابتکاراتی درنظر گرفته شود. حاکمیت امنیت داده یک فرایند تضمین امنیت داده‌ها در عین حفظ کارایی و عملکرد داده‌ها در حوزه‌های مورد استفاده است. جهت استفاده موثر از حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهرهوشمند لازم است حوزه‌های کاربردی آن شناسایی شود. حوزه‌‎های کابردی حاکمیت امنیت داده از ابعاد گوناگونی تشکیل می‌گردد که پیچیدگی‌های چند بعدی بودن شهرهوشمند را خواهد داشت. این حوزه‌ها با درنظر گرفتن ساختار شهرهوشمند، اینترنت اشیا، ساختا و موضوع داده‌ها و همچنین ذینفعان داده‌ها در شهرهوشمند قابل احصاء است. در این مقاله با مورد مطالعه قرار دادن منابع مختلف و استفاده از ظرفیت نخبگانی 4 حوزه اصلی و 17 زیرحوزه کاربردی حاکمیت امنیت اینترنت اشیا در شهرهوشمند شناسایی شده است. در هر 4 حوزه لازم است عوامل موثر بین حاکمیت امنیت داده و شهر هوشمند شناسایی شوند. لذا پس از شناسایی حوزه‌ها عوامل موثر بر حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهرهوشمند مورد احصاء شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات