راهبردهای احیای پایدار سکونتگاه های روستایی مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل با رویکرد ایجاد دهکده شهری؛ محدوده مورد مطالعه: روستاهای شهرستان نور

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه معماری، مازندران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه معماری، ، مازندران، ایران

چکیده

روستاها به عنوان یکی از زیستگاه‌های انسانی همواره در معرض تهدیدات و مخاطرات طبیعی و مصنوع قرار داشته‌اند.با توجه به قدمت و  گستردگی مناطق روستایی، توجه به اصول پدافند غیرعامل در این زیستگاه‌ها حائز اهمیت است. با عنایت به این موضوع که رعایت اصول پدافندغیرعامل باعث کاهش آسیب‌پذیری و کاهش خسارات می‌شود. هدف اصلی این پژوهش تبیین راهبردهای احیای پایدار روستاهای کوهپایه‌ای شهرستان نور مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل است. در این مسیر نیز از رویکرد دهکده شهری که از ایده‌های جدید و کارآمد توسعه مناطق روستایی است، بهره گرفته می‌شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نوع تحقیق کاربردی می‌باشد. گردآوری اطلاعات بر مبنای مطالعات اسنادی و نیز میدانی بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از روش SWOT انجام گرفته است و راهبردهای لازم برای ارتقاء امنیت و پایداری با توجه به اصول پدافند غیرعامل و رویکرد دهکده شهری با استفاده از ماتریس کمی QSPM ارائه شده است. جامعه هدف این پژوهش مردم محلی، متخصصین، کارشناسان و مسئولین نهادهای متولی ناحیه مورد مطالعه است. یافته‌ها نشان می‌دهند که وجود بستر طبیعی مناسب روستاهای کوهپایه‌ای شهرستان نور از دو منظر پدافند غیرعامل و ایده دهکده شهری فرصت بسیار مناسبی جهت توسعه پایدار این مناطق است که لازم است در وجوه چهارگانه کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از این فرصت و دیگر قوتهای مناطق روستایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات