ارزیابی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل (نمونه موردی: کلان شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

حکمرانی خوب شهری رویکرد جدیدی در مدیریت شهری می­باشد که بر اساس بنیان­های مشارکتی و رویکردهای تعامل گرایانه فرایند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در مدیریت شهری را متحول کرده است. یکی از مسائل اساسی برای داشتن  توسعه شهری پایدار توجه و اتخاذ رویکردی مناسب برای دفاع غیرعامل شهری برای مواجهه با چالش‌های پیش روی توسعه شهری در این راستا می‌باشد. حکمرانی خوب شهری با توجه به ماهیت شاخصه‌های آن می‌تواند فصل نوینی را در دفاع غیرعامل رقم‌زده و در تسریع و پویایی تحقق هر چه‌بهتر این مسئله در شهرها مؤثر باشد. در این راستا مطالعه حاضر باهدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل در کلان‌شهر اهواز پرداخته است. برای گرداوری داده‌های پژوهش به روش دلفی از نظرات 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط استفاده‌شده است. برای تحلیل داده‌ها در جهت اولویت‌بندی مؤلفه‌ها از مدلTOPSIS  و برای ارزیابی تأثیر شاخص‌ها بر روی تحقق کمرانی از منظر پدافند غیرعامل از آزمون‌های رگرسیونی خطی و لگاریتمی  استفاده‌شده است.  نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص کارایی دارای بیشترین اولویت برای تحقق حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل در کلان‌شهر اهواز می‌باشد و از سوی دیگر تمامی شاخص‌ها دارای تأثیر معناداری بر روی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات