مطالعه تطبیقی تاب آوری اجتماعی در راستای اهداف بازآفرینی شهری (نمونه موردی: محلات ایران؛ فیلیپین و مالزی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،گروه شهرسازی

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه شهر سازی

چکیده

امروزه به دلیل گسترش شتابان شهرنشینی، افت منزلت اجتماعی و بی توجهی به ارزش های فرهنگی موجب گسترش محلات ناکارآمد شهری شده است که یکی از بزرگترین چالش های این بافت میزان تاب آوری اجتماعی در برابر مدیریت و کنترل تغییرات می باشد. این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی تاب آوری اجتماعی برای بازآفرینی شهری در محله های ناکارآمد شهری از جمله محله نوغان مشهد، محله اینترواروس مانیل در کشور فیلیپین و محله ملاکا تنگاه ملاکا در کشور مالزی مورد مطالعه قرار گرفته است که به دنبال بررسی روند و رویه های تاب آوری اجتماعی در سه محله و ساختار تطبیقی در محله نوغان می باشد از نظر روش شناسی مورد محور،کیفی و ابزار تحلیل تماتیک می باشد و از مصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی اسناد و مدارک جهت مقایسه و مقوله سازی استفاده گردیده است.نتایج بررسی نشان می دهد که با بهره گیری تطبیقی به صورت مورد محور بین مولفه های سه نمونه تم اصلی و تم فرعی استخراج می گردد که ساختار پیشنهادی جهت استفاده در محله نوغان را در قالب سه مولفه مردم و ذینفعان، نهاد تسهیل گر و حفاظت از بناهای تاریخی با استفاده از ظرفیت های انطباقی و باززنده سازی کیفیت محیطی شکل می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of social resilience in line with the goals of urban regeneration (case example: localities in Iran, Philippines and Malaysia)

چکیده [English]

Today, due to the rapid expansion of urbanization, the loss of social dignity and neglect of cultural values, the expansion of ineffective urban neighborhoods is one of the biggest challenges of this context, the level of social resilience against the management and control of changes. This research has been studied with the aim of comparative comparison of social resilience for urban regeneration in urban inefficient neighborhoods such as Noghan neighborhood of Mashhad, Interwaros neighborhood of Manila in the Philippines and Melaka neighborhood of the Straits of Malacca in Malaysia, which seeks to investigate the trends and procedures Social resilience in three neighborhoods and adaptive structure in Noghan neighborhood In terms of case-oriented methodology, it is qualitative and a thematic analysis tool, and semi-structured interviews and document review have been used for comparison and categorization. three samples of the main theme and sub-theme are extracted, which forms the proposed structure for use in Noghan neighborhood in the form of three components: people and beneficiaries, facilitating institution and protection of historical buildings using adaptive capacities and revitalization of environmental quality. .×

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Redevelopment
  • social resilience
  • Case-based comparative study