آسیب شناسی قانون گذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور ، گروه حقوق

2 دانشگاه پیام نور، گروه حقوق

چکیده

در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسد؛ نتیجه آن که مقررات فعلی در زمینه این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و عواقب آن عبارتند از: عدم اجرا، عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، عدم امنیت در ساختمان ها و دعاوی زیاد و پیچیده در دادگاه ها. در پژوهش پیش رو سعی شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی (کتابخانه ای) و فیش برداری دیجیتال (نرم افزارiotype) و مراجعه به منابع مختلف و متعدد، نشان دهیم انتخاب مبنایی مناسب در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها به ویژه ساخت و سازهای شهری، اجباری کردن بیمه خسارات شایع و تصویب قانونی جامع برای کشورمان، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of legislation in civil liability issues caused by urban constructions

چکیده [English]

In Iranian law, the basis of civil liability arising from construction is expressed in several laws, including civil law, civil liability, Islamic punishment and other laws; In civil law, civil liability law and Islamic penal law, in addition to the general rules of civil liability, there are also special rules in the field of civil liability of constructions, in general, this basis is fault. The basis of fault in construction is inappropriate, including proof of fault by the injured party seems incorrect; The result is that the current regulations in the field of this type of responsibility do not have the necessary efficiency, effectiveness, deterrence and compensation, and the consequences are: non-implementation, non-compliance with construction regulations, and as a result, the construction of short-lived buildings, irreparable damages. , lack of trust in construction, lack of security in buildings and many and complex lawsuits in courts. In the upcoming research, by using the descriptive-analytical method (library) and digital data collection (iotype software) and referring to various and numerous sources, we have tried to show the choice of a suitable basis in the field of civil liability of constructions, especially construction and Urban structures, making common damage insurance compulsory and passing a comprehensive law are essential for our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation
  • Civil liability
  • guilt
  • construction
  • Insurance