تأثیر آموزش‌های پلیس راهور بر مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی رانندگان در راستای بهبود سطح ایمنی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر آموزش‌های پلیس راهور بر مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی رانندگان در راستای بهبود سطح ایمنی استان خوزستان می‌باشد د. روش پژوهش ازنظر هدف توسعه‌ای و ازنظر نوع داده کیفی با رویکرد اکتشافی و تحلیل مضامین است. جامعه مشارکت‌کنندگان شامل مدیران و متخصصان دستگاه‌های مرتبط با آموزش در حوزه راهنمایی و رانندگی استان خوزستان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع نظری به 12 نفر بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته انجام شد که با استفاده از تحلیل مضمون در نرم‌افزار «MAXQDA» تحلیل شد. در تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه 12 مؤلفه اصلی شامل اقدامات، قانون‌گذاری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، ضمانت اجراهای آموزش، آموزش و ارزیابی، حوزه‌های رفتاری و اجتماعی، آموزش محتوایی، آموزش‌های رسانه‌ای و مجازی، حقوق و تکالیف اجتماعی، فرهنگ رانندگی، فرهنگ‌سازی و اجتماع‌مداری، آموزش الزامی و هوشمندسازی ارائه داد. درنهایت 7 متغیر، 10 مؤلفه و 92 شاخص معرفی گردید. این متغیرها شامل برنامه‌های خانواده‌مدار، مدرسه‌مدار و اجتماع‌محوری و رسانه ملی در حوزه آموزش نیروهای پلیس و مسئولیت‌پذیری، مدیریت خطر و آگاهی‌سازی در رانندگان بود که تمامی مدل‌هایی که از مولفه‌های متغیرهای بدست آمده در حوزه آموزش‌های نیروهای پلیس و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی رانندگی موردقبول واقع شد. نتایج پژوهش مؤید این بود که لازم است، پلیس‌راهنمایی و رانندگی برابر یک چارت سازمانی در جهت آموزش نیروهای پلیس و ارتقای مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی رانندگان و در جهت کاهش تخلفات رانندگی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Traffic Police Training in Improving the Cultural ‎and Social Skills of Drivers in Khuzestan Province

چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate traffic police training in improving the cultural and social skills of drivers. The research method is developmental in terms of purpose and qualitative data type with exploratory approach and theme analysis. The community of participants included the managers and specialists of the institutions related to education in the field of traffic in Khuzestan province, which was 12 people using the purposeful sampling method and the principle of theoretical saturation. Data collection was done using semi-structured interviews, which were analyzed using thematic analysis in "MAXQDA" software. In the analysis of the data obtained from the interview, 12 main components including measures, legislations, policies, guarantee of training implementations, training and evaluation, behavioral and social areas, content training, media training e and virtual, social rights and duties, driving culture, culture and social orientation, compulsory education and intelligence. Finally, 7 variables, 10 components and 92 indicators were introduced. These variables included family-oriented, school-oriented and community-oriented programs and national media in the field of training police forces and responsibility, risk management and raising awareness among drivers, which all the models that are among the components of the variables The results obtained in the field of training of police forces and cultural and social driving skills were accepted. The results of the research confirmed that it is necessary for the traffic police to make policies and plans according to an organizational chart in order to train police forces and improve the cultural and social skills of drivers and to reduce traffic violations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic Police
  • Drivers
  • Cultural Skills
  • Social Skills
  • Education