نقش صداوسیمای استان ایلام در کاهش نقش عشیره‌ای انتخاب نمایندگان مجلس: مورد مطالعه حوزه شمال استان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف نقش صداوسیمای استان ایلام در کاهش نقش عشیره‌ای انتخاب نمایندگان مجلس: مورد مطالعه حوزه شمال استان انجام گرفت. روش پژوهش از لحاظ رویکرد کمی، از نظر راهبرد توصیفی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی است. با توجه به این که تکنیک دلفی زیرمجموعه روش پیمایشی است، در ابتدا با تکنیک دلفی مولفه های اصلی پرسشنامه مشخص و سپس با روش پیمایشی داده های لازم گردآوری شدند. جامعه آماری بخش دلفی 30 نفر از متخصصان به‌صورت هدفمند و در بخش پیمایش شهروندان 21 سال به بالای حوزه شمالی استان ایلام در سال 1401 که بر اساس نرم‌افزار سمپل پاور تعداد 380 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق نرم‌افزارSPSS و با آزمون t تک نمونه ای و آزمون کندال مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میانگین نمره تأثیر صدا و سیما در کاهش نقش عشیره ای 42/18، کاهش هزینه های تبلیغاتی 58/11، اخلاق محوری کاندیدها 08/22، انعکاس ویژگی های شخصیتی کاندیدا 01/14 و در کاهش وابستگی حزبی برابر 83/11 است. استنباط می شود صدا و سیمای مرکز استان ایلام در انعکاس برنامه های کاندیداها و مشارکت مردم در انتخابات نقش تعیین کننده داشته؛ اما در کاهش نقش عشیره ای، کاهش هزینه تبلیغاتی، مشخص کردن وابستگی حزبی و اخلاق محوری در تبلیغات عملکرد مطلوبی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of radio and television in Ilam province in reducing the role of tribes in the ‎selection of parliamentarians: the case study of the northern area of the province

چکیده [English]

Elections, as a political behavior, show a level of political participation in which every society and every individual participates based on their political understanding for support, reform and change, and leaves part of the people's will to the government in managing affairs. The current research was conducted with the aim of the role and performance of Ilam provincial network in introducing and analyzing the situation of candidates for the Islamic Council in the north of the province.The descriptive study method is a survey type and the data collection tool is a researcher-made questionnaire.In the Delphi section of the statistical community, 30 specialists were selected in a targeted manner, and in the citizen survey section, 21 years and older in 1401, based on the Sample Power software, 380 people were selected by multi-stage cluster sampling.Data were evaluated through SPSS software and with one-sample t-test and Kendall's test.The results show that the average score of the influence of radio and television in reducing the role of the tribe is 18.42, reducing advertising costs is 11.58, the ethics of candidates is 22.08, the reflection of the candidate's personality characteristics is 14.01, and in reducing party affiliation is equal to 83.18. It is inferred that the radio and television of the center of Ilam province played a decisive role in reflecting the programs of the candidates and the participation of the people in the elections; But in reducing the role of tribals, reducing advertising costs, specifying party affiliation and ethics in advertising, it has not performed well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elections
  • tribal role
  • broadcasting
  • Ilam provincial network
  • Delphi technique‎