تأثیر مؤلفه‌‌‌های امنیت، پویایی و سرزندگی در باز زنده‌سازی محلات ناکارآمد شهری مورد مطالعه محله‌ی خاک‌سفید منطقه‌ی چهار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران ایران

2 استادیار برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

3 دانشیار برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

چکیده

فرآیند باززنده‌سازی بافت‌‌‌های فرسوده به منظور تجدید حیات، معاصرسازی و ارتقای کیفیت محیط برای رسیدن به آینده‌‌‌ای مطلوب و رویارویی با مسائل آتی شهرنشینی و زندگی شهری انجام می‌گیرد تا شهر و محله‌ای قابل زیستن داشته باشیم. شهر زیست‌پذیر، در یک تعریف ساده عبارت است از شهری که مؤلفه‌‌‌های ایمنی - امنیت، پویایی و سرزندگی را دارا باشد.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه‌‌‌های امنیت - ایمنی، پویایی و سرزندگی در فرآیند باززنده‌سازی محلات فرسوده در محله‌ی خاک‌سفید تهران است و روش تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی، و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی (مشاهده‌‌‌ای) است. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری شده است که برای سنجش روایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که پایایی آن با میزان 831/0 به تأیید رسیده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که برای جمعیت 69458 نفری محله‌ی خاک‌سفید 321 پرسش‌نامه محاسبه و در بین ساکنان توزیع گردید. پس از استخراج و دسته‌بندی داده‌ها، در جهت اثبات فرضیات تحقیق و تحلیل‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. در بخش یافته‌ها، مطابق جداول، متغیرهای مربوط به شاخص‌های مؤثر‌ در امنیت و سرزندگی، بیش‌ترین میزان مقبولیت تا متوسط را به خود اختصاص داده‌اند. که علی‌رغم فرسودگی بافت محله، امنیت، پویایی و سرزندگی در محله قابل مشاهده است. می‌توان چنین نتیجه گرفت این مؤلفه‌ها، موجب پیشبرد اهداف باززنده‌سازی بافت‌های فرسوده‌ی محله خواهند شد.

کلیدواژه‌ها