مدل‌سازی آسیب‌پذیری دارایی‌های کلیدی شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشگاه زابل

2 مدیر پروژه امور پدافند غیرعامل شرکت مهندسین مشاور مشانیر، دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل شمال غرب کشور

چکیده

جذابیت دارایی برای دشمن، تخمینی از ارزش هدف برای متخاصم است. تجارب نشان داده است که خصوصاً در حملات نظامی، نشان‌ها یا هدف‌ها، اهداف متخاصمان را بهتر از دیگر امور برآورده می‌کنند. ازآنجاکه برای دشمن همه دارایی‌ها ارزش یکسانی ندارند، یک فرض اساسی آن است که ارزش یک دارایی از منظر دشمن عاملی است که احتمال وقوع یک حادثه امنیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این تحقیق مدل‌سازی شعاع آسیب­پذیری کاربری‌های با درجه اهمیت حیاتی و خیلی زیاد منطقه 6 شهر تهران به‌عنوان نمونه موردی است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و روش تجزیه تحلیل اطلاعات روش فازی ممدانی است. برای شعاع آسیب­پذیری دارایی‌های با درجه اهمیت حیاتی، بمب­هایی با قدرت سرجنگی 4200 پوند تی‌ان‌تی و برای دارایی‌های با درجه اهمیت خیلی زیاد، بمب­هایی با قدرت سرجنگی 2100 پوند تی‌ان‌تی بر طبق دستورالعمل فما 325 انتخاب شده است و در ادامه شعاع آسیب­پذیری در محیط GIS مشخص شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در صورت اصابت موشک با سرجنگی 4200 پوند تی‌ان‌تی از مساحت 2120 هکتاری منطقه 833.27 هکتار، معادل 39.3 درصد و از تعداد کل قطعات کاربری­های منطقه نیز 11869 قطعه، معادل 40.84 درصد تحت تأثیر انفجار و همچنین در صورت اصابت موشک با سرجنگی 2100 پوند تی‌ان‌تی از مساحت کل منطقه 906.87 هکتار معادل، 42.75 درصد و از تعداد کل قطعات، 12864 معادل، 44.26 درصد تحت تأثیر انفجار خواهد بود. در پایان نیز پیشنهاد‌هایی برای کاهش آسیب­پذیری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Abazarlou, Sajjad, Baghersad, Mansour, Poori Rahim, Ali Akbar (2016), Identifying hazards and modeling the vulnerability of cities with a passive defense approach, Publications of the Iranian Scientific Association of Passive Defense, First Edition, Tehran.
 2. Abazarlou, Sajjad, Baghersad, Mansour, Poori Rahim, Ali Akbar (2016), Identifying hazards and modeling the vulnerability of cities with a passive defense approach, Publications of the Iranian Scientific Association of Passive Defense, First Edition, Tehran.
 3. Alikhani, Arezoo, Barzegar Befrooi, Akram, Noorollahi, Haniyeh (2016), Presenting a Comprehensive Assessment Model of Vulnerability of Urban Areas by Separating the Layers of the City with Passive Defense Approach, Journal of Crisis Management, Volume 8, Number 2, Number 16, 33-46.
 4. ASME (2006), Innovative Technologies Institute, RAMCAP: The Framework.
 5. ASME,(2010),A risk analysis standard for natural and man-made hazards to higher education institutions : based on the ASME-ITI Risk Analysis and Management for Critical Asset Protection (RAMCAP) Plus methodology
 6. Babaian Ateni, Reza, Shariat Panahi, Vali, Fallah Tabar, Majid, Nasrollah, Khodaei, Zahra (2020), Prioritization of Potential Threats and Assessment of Semnan Infrastructure in Vulnerable Areas with Passive Defense Approach, Passive Defense Scientific Journal, Volume 12, Volume 4 - Serial number 48, pp: 37-27.
 7. Fema 325, (2007), Public Assistance, Debris Management Guide, Federal Emergency Management Agency, USA.
 8. Fema 430, (2007), Site and Urban Design for Security, Guidance Against Potential Terrorist Attacks, Federal Emergency Management Agency, US.
 9. Fema426, (2003), Reference Manual to Mitigation Potential Terrorist Attacks Against Buildings, Federal Emergency Management Agency, USA.
 10. Fema452, (2005), Risk Assessment, a How to guide to Mitigation Potential Terrorist Attacks Against Buildings, Federal Emergency Management Agency, USA.
 11. Ghanbari Nasab, Ali, Ghale Asl, Nouri, Hamed, Aghaghnizadeh, Jahan, Ranjbar, Firooz (2020), Assessing the vulnerability of urban worn-out structures from the perspective of passive defense using hierarchical analysis method Case study: Ardabil, Journal of Crisis Management, Volume 9, Special Issue of Passive Defense Week, pp: 98-85.
 12. Jalali Farahani, Gholamreza (2012), Introduction to the method and model of threat assessment in passive defense, Imam Hossein Comprehensive Publishing House, Tehran.
 13. Jamshidi, Zahra, Radan, Mohammad Yaser, Nekouei, Mohammad Ali (2020), Passive Defense Considerations in Designing Special Bridges to Continue Service in Crisis, Journal of Crisis Management, Volume 9, Number 1 - Serial Number 17, pp: 53-68.
 14. Millazzo, Maria Francesca, Maschio,Giuseppe (2018)Resilience of Cities to Terrorist and other Threats, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Risk Evaluation of Terrorist Attacks against Chemical Facilities and Transport Systems in Urban Areas, ISSN: 1874-6519,, Pages: 37-53
 15. Minami, Masaaki et al. (2013)Street Network Planning For Disaster Prevention Against Street Blockade, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.4, October, 2008, Page 1750-1756.
 16. Norman, T. (2010), Risk Analysis and Security Countermeasure Selection,Taylor and Francis Group, LLC.
 17. Rashed, K and Weeks, J. (2019)”Assessing vulnerability to earthquake hazards through spatial multicriteria analysis of urban areas”, International Journal of Geographic Information Science Vol. 17, no. 6: 547-576.
 18. Setareh, Ali Akbar (2011), Risk Management in Passive Defense: Malek Ashtar University of Technology, Tehran.
 19. Yazdani Chamzini, Abdolreza, Alidosti, Ali, Basiri, Mohammad Hossein (2010), Vulnerability assessment of critical infrastructure using fuzzy inference system, the first conference on passive defense and robust structures, Babol
 20. Zarei, Gholamreza, Abazarlou, Sajjad (2015), Investigating the Vulnerability of Cities with Passive Defense Approach Using IHWP and GIS - Case Study of Greater Tehran, Shahr-e-Ayman Journal, No. 2, 16-2.