دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1400 
بررسی روند تغییرات کالبدی مسکن بازسازی شده بعد از سیل 1378 نکا

صفحه 36-49

10.22034/ispdrc.2022.701248

سمیرا حسین‌زاده کردی؛ لیلا السادات حمیدیان دیوکلائی؛ آرزو خرم