بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 هیئت‌علمی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تاریخ معماری ایران اسلامی گویای ارزشمندی­هایی است که می‌تواند سبب شود الگوهای مطلوب معماری و شهرسازی برمبنای پایداری و تداوم استخراج شود. یکی از نمونه‌های موفق در شهرسازی ایران، پدیده شهرهای زیرزمینی است. شهرهایی که چه باهدف امنیتی و چه مذهبی پدید آمده و گویای آن است که ملاحظات دفاعی و استراتژیک از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری این‌گونه از معماری بوده است. مقاله حاضر با تأکید بر معماری شهر زیرزمینی کرد علیا و تحلیل الگوهای ساختاری معماری آن در راستای تطبیق با اصول معماری پدافند غیرعامل برآمده و نسبت به تحلیل این الگوها اقدام نموده است. مقاله با ماهیت کیفی و شیوه تحلیلی توصیفی و با تأکید بر روش کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی در خصوص معماری شهرهای زیرزمینی پرداخته‌شده است. پس از بررسی اصول معماری پدافند غیرعامل و تطبیق و تحلیل در حوزه معماری زیرزمینی و دستکند نسبت به استخراج الگوهای پایدار این‌گونه از معماری اقدام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که معماری شهر زیرزمینی کردعلیا که در رده معماری دستکند قرار می‌گیرد ضرورتاً بر اساس مبانی  امنیت  شکل یافته و در خصوص الگوهای مکان­یابی، استقرار، ساختار فرم، فضاهای ارتباطی و فضاهای زیستی و هندسه فضاهای حرکتی ماهیتی پایدار داشته است و قابلیت تطبیق پذیری بر اساس اصول و معیارهای پدافند غیر عامل را دارد . و در مقام مقایسه با سایر معماری­های دستکند می‌تواند الگویی مطلوب و پایدار جهت استمرار در ساختار­های جدید شهری قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات