دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، اسفند 1399، صفحه 1-93 
بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا

صفحه 14-30

نرگس درویش طالخونچه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ حسین سلطانزاده