سنجش میزان آسیب پذیری سکونتگاههای شهری در مخاطرات محیطی در جهت حرکت به سمت شهرهای پایدار(مطالعه موردی:سکونتگاههای سنتی دزفول و بروجرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین ا‌لمللی امام خمینی(ره) قزوین، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربت حیدریه، ایران

3 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران

چکیده

امنیت در سکونتگاه­های سنتی و قدیمی به خاطر شرایط ویژه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی که دارند از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است به طوری که کمبود و یا عدم امنیت در سکونتگاه­های سنتی و قدیمی سبب وجود مشکلات جبران­ ناپذیری در بافت و محلات شهری می­شود. یکی از مهم­ترین عوامل بهبود و ارتقای امنیت محیطی شناخت ساختار و درک ­فضایی محیط است. یکی از اصلی­ترین روش­ها برای شناخت ساختار فضایی محیط، نظریه­ ی پیکره­ بندی فضایی و روش آن یعنی نحو فضاست. هدف اصلی این پژوهش شناخت امنیت در سکونتگاه­های سنتی و قدیمی دزفول و بروجرد و مشخص شدن تفاوت­های آن­هاست. روش انجام این پژوهش تحلیلی-تفسیری است که در آن تلاش شده تا با استفاده از پارامترهای پیکره­ بندی فضایی که عبارتند از: هم­ پیوندی کلان، هم­ پیوندی­ محلی، عمق، اتصال و کنترل و تهیه ­ی نقشه ­های آن­ها به وسیل ه­ی نرم ­افزار اسپیس ­سینتکس که نرم­ افزار تخصصی نحو فضاست، امنیت محیطی در سکونتگاه­های سنتی در دزفول و بروجرد را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. پس از آنالیز پیکره­ بندی فضایی محلات به وسیله ­ی نرم ­افزار اسپیس­ سینتکس نتایج این پژوهش نشان می­دهد که امنیت محیطی در سکونتگاه­های سنتی و قدیمی بروجرد به دلیل وجود خوانایی، انسجام ­فضایی و نفوذپذیری به مراتب بیشتر از سکونتگاه­های سنتی دزفول می­باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the degree of vulnerability of urban settlements in environmental hazards in the direction Moving towards sustainable cities) Case study: Dezful and traditional settlements Borujerd

چکیده [English]

Security in traditional and old settlements has a unique position due to the special economic, social,
cultural and physical conditions they have, so that the lack or lack of security in old traditional
settlements causes irreparable problems in urban contexts and neighborhoods. to be One of the most important factors
of improvement And improving environmental security is knowing the structure and spatial understanding of the
environment. One of the main methods for understanding the spatial structure of the environment is the theory of
spatial configuration and its method, that is, space syntax.
The main goal of this research is to know the security in traditional and old settlements of Dezful and Borujerd and to identify their differences. The method of conducting this research is analytical-interpretive, in which it is tried to use the parameters of spatial configuration, which are: macro-connectedness, local connectedness, depth, connection and control, and preparing their maps by means of Space software. Syntex, which is a specialized software for spatial planning, measures and evaluates the environmental security in traditional settlements in Dezful and Borujerd. After analyzing the spatial configuration of neighborhoods using Space Syntax software, the results of this research show that the environmental security in traditional and old settlements in Borujerd is much higher than traditional settlements in Dezful due to the presence of legibility, spatial coherence and permeability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental security
  • spatial configuration
  • space syntax
  • Traditional settlements of Dezful and Borujerd