شناسایی مؤلفه‌های تاب‌آوری مجتمع‌های مسکونی در بحران همه‌گیری بیماری‌ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

امروزه جهان همواره با مخاطرات و چالش‌های فراوانی از جمله بلایا، سوانح و همه‌گیری بیماری‌ها روبرو گردیده و این رخدادها تأثیرات بسزایی بر کیفیت زندگی انسان‌ها نهاده است. در این راستا وظیفه معماران است تا توجه ویژه‌ای به مبحث تاب‌آوری اجتماعی داشته تا اثرات این نوع مخاطرات بر کیفیت ساکنین مجتمع‌های مسکونی تا حد قابل قبولی کاهش یابد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های تاب‌آوری مجتمع‌های مسکونی در بحران همه‌گیری بیماری است. روش پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان حوزه معماری و طراحی ایران بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه زوجی محقق ساخته که با نرخ ناسازگاری 0/01 مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه تحلیل داده‌ها از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP  و با استفاده از نرم‌افزار آماری Expert Choice V.11 انجام پذیرفت. یافته‌ها نشان داد، تمامی مؤلفه‌های تاب‌آوری اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی دارای اهمیت می­باشند. در این بین مؤلفه ویژگی‌های اجتماعی با وزن 314/0 در بین سایر مؤلفه‌ها از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین، زیر معیار فضاهای باز مجتمع مسکونی با وزن (429/0)، احساس امنیت (347/0)، شرایط اقلیمی (341/0) و تناسب فضاهای داخلی (205/0) در هر گروه مؤلفه‌های اصلی از اولویت بالاتری برخوردارند. لذا می‌توان گفت طراحی مجتمع‌های مسکونی بایستی در تداوم نیاز مردم به مفهومی بیش از تنها یک سرپناه باشد و به عنوان محلی برای زندگی در نظر گرفته شود و این مهم زمانی حاصل می‌گردد که معماران و طراحان نگاهی ویژه به مؤلفه‌های تاب‌آوری اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها