بررسی و ارزیابی تاثیر محیط کلان اقتصاد ایران بر فرآیند صنعتی سازی مصالح نوین ساختمانی از منظر پدافند غیرعامل

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر - کرمان

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون ﻓﻨﺎوری در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻛﺸﻮر، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه در ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻣﺮی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و زﻧﺪﮔﻲ آﺳﻮده ﺗﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﻳﮋه­ ای در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺎز دارد. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎزی ساختمان با به ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﻳﻦ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪوﻻر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﻛﻢ ﺷﺪن ﭘﺮﺗﻲ ﻣصاﻟﺢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺎزی و ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ می رسیم که ﺑﺎ ﺗﻮجه به ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﭼﺎره ­ای بجز اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر و ﺗﻮان ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ. از جمله علل موانع صنعتی سازی ساختمان در ایران را می توان به ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺴﺠﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن که ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻳﺮان اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن، ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ، ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرت، ﻋﺪم ﺗﺪاوم زﻧﺠﻴﺮه ای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ و ﻣﻘﺎومﺳﺎزی در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را دارﻧﺪ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات