واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز

2 گروه شهرسازی اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

نئولیبرالیسم به عنوان مجموعه سیاست‌هایی که در پنج دهه اخیر به خصوص پس از بحران مالی جهانی سال 2008 مورد توجه حکومتها قرار گرفت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، کالبدی و... ظهور پیدا کرده و آثار مثبت و منفی بر جای نهاده است. محیط زیست نئولیبرال اصطلاحی است که برای اشاره به سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست مورد استفاده قرارمی‌گیرد، سیاست‌هایی که به دلیل تنوع، تکثر و تناقضاتشان به سختی می‌توان فهرستی مورد توافق صاحب‌نظران از آنها ارائه نمود به همین دلیل پژوهش حاضر با فراتحلیل مقالات مرتبط با محیط زیست نئولیبرال به احصاء سیستماتیک و سپس مفهوم‌سازی مهمترین سیاست‌های مورد اشاره محققان پرداخته و پیامدهای اجرای این سیاست‌ها را نیز برشمرده است. اهمیت پرداختن به موضوع در این است که اتخاذ سیاست‌های زیست‌محیطی بدون توجه به ریشه‌های نظری و مفهومی آن به پیامدهایی منجر می‌شود که اکنون در بسیاری از شهرهای جهان ظهور پیدا کرده است. از طرفی مفهوم‌سازی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست چارچوبی برای ارزیابی سیاست‌های موجود فراهم ساخته و مسیر را برای بازنگری آنها می‌گشاید. نتیجه بررسی‌ها نشان داد سیاست‌های «محیط زیست کارآفرین»، «کالایی‌سازی محیط زیست»،«مالی‌سازی محیط زیست»، «بازاری‌سازی محیط زیست» و «مدیریت داوطلبانه» در عرصه محیط زیست مهمترین سیاست‌ها بوده که پیامدهایی نظیر «تحت الشعاع قرار گرفتن توسعه پایدار»،«تشدید نابرابری اجتماعی»، «تشدید آسیب به محیط زیست»، «افزایش مخاطرات زیست محیطی» و «ظهور جنبش‌های حق به طبیعت» را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات