دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1402 
واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری

صفحه 1-16

10.22034/ispdrc.2023.2003167.1031

محمد حسین کاظمی اندریان؛ محمد تقی پیربابایی؛ محمد علی کی نژاد