تحلیل بازآفرینی پایدار شهری در بهبود کیفیت زندگی مناطق فرسوده با رویکرد مشارکت مردمی ( مطالعه موردی: محله سرخور بندرگناوه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کاسپین، ایران

2 استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

مناطق فرسوده شهری مشکلات فراوانی را برای شهرهای کهن تر که از نظر اقتصادی کم توان تر هستند، بوجود می آورد. تحلیل بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد مشارکت مردمی یک رویکرد است که در بهبود کیفیت زندگی مناطق فرسوده و محلات شهری مؤثر استفاده می‌شود. در این رویکرد، مشارکت و همکاری از جمعیت محلی، مردم و سایر ذینفعان در فرآیند بازآفرینی شهری تأکید می‌شود. مطالعه موردی محله سرخور بندرگناوه، یک نمونه است که این رویکرد در آن به کار گرفته شده است.بازآفرینی پایدار شهری به معنای بازسازی و تجدیدساخت مناطق شهری فرسوده است و هدف آن بهبود کیفیت زندگی ساکنان و ایجاد محیطی پایدار و سالم است. این رویکرد در برخورد با چالش‌هایی مانند فرسایش زیرساخت‌ها، کاهش کیفیت زندگی، بحران مسکن و تغییرات شهری مؤثر است.استفاده از رویکرد مشارکت مردمی در تحلیل بازآفرینی پایدار شهری به افزایش نقش و مشارکت ساکنان و جامعه محلی در فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شهری می‌پردازد. این رویکرد به مردم امکان می‌دهد تا نیازها و اولویت‌های خود را درباره بازسازی مناطق فرسوده اعلام کنند و در مراحل تصمیم‌گیری و طراحی شهری شرکت کنند. از طریق مشارکت مردمی، ایده‌ها و نظرات متنوع به کار گرفته می‌شوند و بهبودی چشمگیر در نتایج و عملکرد پروژه‌های بازآفرینی شهری حاصل می‌شود. محله سرخور بندرگناوه به عنوان مطالعه موردی نشان دهنده این رویکرد است. در این محله، مردم و جامعه محلی در فرآیند بازسازی و توسعه مشارکت فعال داشته‌اند. آن‌ها نیازها و مسائل خود را مطرح کرده و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به طراحی و برنامه‌ریزی منطقه سرخور شرکت کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات