کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1402

10.22034/ispdrc.2023.2003167.1031

محمد حسین کاظمی اندریان؛ محمد تقی پیربابایی؛ محمد علی کی نژاد


ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 21-37

10.22034/ispdrc.2023.1999185.1025

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ فرهاد محمدی


ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه

دوره 5، شماره 3، آذر 1401، صفحه 49-65

10.22034/ispdrc.2022.702211

امید مبارکی؛ مرضیه اسمعیل پور؛ امیر مدرومی